פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.pluristem.com
חברה זרה העוסקת בתחום הריפוי התאי באמצעות תאי גזע מהשלייה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1569   
     
    414,373 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - זמי אברמן
  מנכ"ל - זמי אברמן, יקי ינאי
  סמנכ"ל כספים - חן פרנקו יהודה
  
    
  פרטי קשר :
  מרכז תעשיות מדע, בנין 5 , חיפה
  טלפון : 074-7107171
  פקס : 074-7107172
  INFO@PLURISTEM.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
130,130
146,022
סך מאזן
100,598
120,071
נכסים שוטפים
29,532
25,951
נכסים בלתי שוטפים
104,880
106,844
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
18,770
32,038
התחייבויות שוטפות
6,480
7,140
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
187
סה"כ הכנסות
0
180
רווח גולמי
-97,142
-126,424
רווח תפעולי
-97,142
-126,424
רווח לפני מס
-96,431
-97,920
רווח נקי
-96,431
-97,920
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
-0.94
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-74,925
-80,132
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
3.88
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
80.6 %
73.2 %
הון למאזן
-76.7 %
-92.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).