פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.pluristem.com
חברה זרה העוסקת בתחום הריפוי התאי באמצעות תאי גזע מהשלייה.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   1569   
     
    483,926 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - זמי אברמן
  CEO - זמי אברמן, יקי ינאי
  Financial Vice CEO - ארז אגוזי
  
    
  Contact Details :
  מרכז תעשיות מדע, בנין 5 , חיפה
  Phone : 074-7107171
  Fax : 074-7107172
  INFO@PLURISTEM.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
Balance Sheet
130,130
153,646
155,856
סך מאזן
100,598
122,114
129,513
נכסים שוטפים
29,532
31,531
26,344
נכסים בלתי שוטפים
104,880
125,714
120,518
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
18,770
21,629
28,316
התחייבויות שוטפות
6,480
6,303
7,022
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
0
0
181
סה"כ הכנסות
0
0
174
רווח גולמי
-97,142
-75,637
-90,512
רווח תפעולי
-97,142
-75,637
-62,185
רווח לפני מס
-96,431
-73,396
-62,185
רווח נקי
-96,431
-73,396
-62,185
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
-0.28
-0.58
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
-74,925
-53,715
-56,559
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
4.02
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
80.6 %
---
77.3 %
הון למאזן
-76.7 %
---
-69.2 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark