לייבפרסון, אינק.
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.liveperson.com
חברה זרה העוסקת בפיתוח ומתן שרותי תוכנה לניהול צ'טים עם גולשים לאתרי אינטרנט עסקיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1579   
     
    5,579,018 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רוברט פ. לוקסיו
  מנכ"ל - רוברט פ. לוקסיו
  סמנכ"ל כספים - כריס גריינר
  
    
  פרטי קשר :
  זרחין 13, בנין C, קומה 1 , רעננה
  טלפון : 074-7004001
  פקס : 074-7004990
  ILINVESTORS@LIVEPERSON.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
807,114
1,087,306
סך מאזן
356,560
506,299
נכסים שוטפים
405,070
526,493
נכסים בלתי שוטפים
485,598
639,892
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
308,754
426,714
התחייבויות שוטפות
12,762
20,700
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
758,843
936,393
סה"כ הכנסות
557,046
702,222
רווח גולמי
-61,803
-88,839
רווח תפעולי
-61,331
-90,604
רווח לפני מס
-63,068
-93,820
רווח נקי
-63,068
-93,820
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.11
-1.20
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
---
0
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
8.72
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
60.2 %
58.9 %
הון למאזן
-12.4 %
-16.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).