אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.energix-group.com
החברה עוסקת בהקמה,ניהול ומכירת חשמל ממערכות אנרגיה סולארית (פוטו וולטאית) ומטורבינות רוח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1581   
   513901371   
    1,694,813 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נתן חץ
  מנכ"ל - אסא לוינגר
  סמנכ"ל כספים - אלעד כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 2 , רמת גן
  טלפון : 03-5668855
  פקס : 03-5668822
  SHARON@ENERGIX-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,527,488
1,256,879
1,584,689
סך מאזן
222,010
65,302
167,421
נכסים שוטפים
1,305,478
1,191,577
1,417,268
נכסים בלתי שוטפים
684,594
612,133
704,006
הון עצמי
2,065
2,404
6,727
מזה: זכויות מיעוט
118,071
65,475
85,800
התחייבויות שוטפות
724,823
579,271
794,883
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
141,367
64,329
75,717
סה"כ הכנסות
57,650
38,278
35,706
רווח גולמי
47,183
12,531
30,020
רווח תפעולי
21,078
850
21,054
רווח לפני מס
16,020
238
15,240
רווח נקי
17,055
1,002
15,781
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.05
0
0.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
78,893
28,841
34,727
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.43
שוק להון
---
---
53.24
מכפיל
44.7 %
---
44.0 %
הון למאזן
2.8 %
---
4.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).