אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.energix-group.com
החברה עוסקת בהקמה,ניהול ומכירת חשמל ממערכות אנרגיה סולארית (פוטו וולטאית) ומטורבינות רוח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1581   
   513901371   
    2,353,146 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נתן חץ
  מנכ"ל - אסא לוינגר
  סמנכ"ל כספים - אלעד כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 2 , רמת גן
  טלפון : 03-5668855
  פקס : 03-5668822
  SHARON@ENERGIX-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
1,527,488
1,723,639
סך מאזן
222,010
167,581
נכסים שוטפים
1,243,264
1,492,992
נכסים בלתי שוטפים
684,594
732,109
הון עצמי
2,065
8,342
מזה: זכויות מיעוט
118,071
113,900
התחייבויות שוטפות
724,823
877,630
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
141,367
170,634
סה"כ הכנסות
57,650
78,693
רווח גולמי
47,183
67,729
רווח תפעולי
21,078
43,080
רווח לפני מס
16,020
30,892
רווח נקי
17,055
31,373
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.05
0.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
78,893
72,453
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
3.25
שוק להון
---
75.01
מכפיל
44.7 %
42.0 %
הון למאזן
2.8 %
4.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).