אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.energix-group.com
החברה עוסקת בהקמה,ניהול ומכירת חשמל ממערכות אנרגיה סולארית (פוטו וולטאית) ומטורבינות רוח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/06/2019)   
   1581   
   513901371   
    2,857,230 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נתן חץ
  מנכ"ל - אסא לוינגר
  סמנכ"ל כספים - אלעד כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 2 , רמת גן
  טלפון : 03-5668855
  פקס : 03-5668822
  SHARON@ENERGIX-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
1,723,639
1,630,153
1,899,575
סך מאזן
167,581
227,832
250,090
נכסים שוטפים
1,492,992
1,402,321
1,591,191
נכסים בלתי שוטפים
732,109
701,488
841,845
הון עצמי
8,342
3,484
8,550
מזה: זכויות מיעוט
113,900
97,810
115,959
התחייבויות שוטפות
877,630
830,855
941,771
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
170,634
34,646
66,131
סה"כ הכנסות
78,693
14,553
42,481
רווח גולמי
67,729
15,533
37,722
רווח תפעולי
43,080
8,132
29,816
רווח לפני מס
30,892
5,593
23,374
רווח נקי
31,373
5,833
23,166
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.08
0.02
0.06
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
72,453
17,914
24,039
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.43
שוק להון
---
---
58.70
מכפיל
42.0 %
---
43.9 %
הון למאזן
4.4 %
---
6.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).