אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.energix-group.com
החברה עוסקת בהקמה,ניהול ומכירת חשמל ממערכות אנרגיה סולארית (פוטו וולטאית) ומטורבינות רוח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   1581   
   513901371   
    1,922,321 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נתן חץ
  מנכ"ל - אסא לוינגר
  סמנכ"ל כספים - אלעד כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 2 , רמת גן
  טלפון : 03-5668855
  פקס : 03-5668822
  SHARON@ENERGIX-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,527,488
1,458,541
1,642,570
סך מאזן
222,010
244,231
168,345
נכסים שוטפים
1,305,478
1,214,310
1,474,225
נכסים בלתי שוטפים
684,594
669,797
711,614
הון עצמי
2,065
2,401
6,813
מזה: זכויות מיעוט
118,071
68,422
101,752
התחייבויות שוטפות
724,823
720,322
829,204
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
141,367
100,296
118,698
סה"כ הכנסות
57,650
69,445
50,984
רווח גולמי
47,183
62,136
42,730
רווח תפעולי
21,078
12,897
26,429
רווח לפני מס
16,020
9,871
19,248
רווח נקי
17,055
9,125
18,793
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.05
0.03
0.05
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
78,893
38,951
55,524
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.73
שוק להון
---
---
71.94
מכפיל
44.7 %
---
42.9 %
הון למאזן
2.8 %
---
3.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).