ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.victory.co.il
החברה מפעילה רשת מרכולים ברחבי הארץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1583   
   514068980   
    681,756 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - צביקה ברנשטיין
  מנכ"ל - אייל רביד
  סמנכ"ל כספים - חיים (ויקטור) רביד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שידלובסקי 3 , יבנה
  טלפון : 08-8674994
  פקס : 08-8674208
  ERAVID@ABAVICTORY.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
633,731
639,862
סך מאזן
421,413
427,663
נכסים שוטפים
212,318
212,199
נכסים בלתי שוטפים
208,799
253,443
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
328,166
305,643
התחייבויות שוטפות
96,766
80,776
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,600,333
1,667,761
סה"כ הכנסות
385,276
414,832
רווח גולמי
45,146
47,665
רווח תפעולי
42,542
43,701
רווח לפני מס
32,267
33,285
רווח נקי
32,267
33,285
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.48
2.41
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-17,377
-24,618
דיבידנד
51,832
29,353
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.69
שוק להון
---
20.48
מכפיל
32.9 %
39.6 %
הון למאזן
15.5 %
14.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).