ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.victory.co.il
החברה מפעילה רשת מרכולים ברחבי הארץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1583   
   514068980   
    613,104 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - צביקה ברנשטיין
  מנכ"ל - אייל רביד
  סמנכ"ל כספים - חיים (ויקטור) רביד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שידלובסקי 3 , יבנה
  טלפון : 08-8674994
  פקס : 08-8674208
  ERAVID@ABAVICTORY.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
633,731
604,119
671,224
סך מאזן
421,413
404,559
461,906
נכסים שוטפים
212,318
199,560
209,318
נכסים בלתי שוטפים
208,799
198,105
262,973
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
328,166
305,456
312,035
התחייבויות שוטפות
96,766
100,558
96,216
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,600,333
785,284
834,331
סה"כ הכנסות
385,276
188,253
205,926
רווח גולמי
45,146
23,978
22,930
רווח תפעולי
42,542
22,214
21,018
רווח לפני מס
32,267
17,282
15,914
רווח נקי
32,267
0
15,914
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.48
1.34
1.19
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-17,377
-9,458
0
דיבידנד
51,832
21,139
10,292
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.33
שוק להון
---
---
12.73
מכפיל
32.9 %
---
39.2 %
הון למאזן
15.5 %
---
20.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).