ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.victory.co.il
החברה מפעילה רשת מרכולים ברחבי הארץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   1583   
   514068980   
    705,842 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - צביקה ברנשטיין
  מנכ"ל - אייל רביד
  סמנכ"ל כספים - חיים (ויקטור) רביד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שידלובסקי 3 , יבנה
  טלפון : 08-8674994
  פקס : 08-8674208
  ERAVID@ABAVICTORY.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
633,731
643,006
659,714
סך מאזן
421,413
428,723
447,760
נכסים שוטפים
212,318
214,283
211,954
נכסים בלתי שוטפים
208,799
201,953
256,951
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
328,166
343,315
321,668
התחייבויות שוטפות
96,766
97,738
81,095
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,600,333
1,191,272
1,260,481
סה"כ הכנסות
385,276
285,565
312,151
רווח גולמי
45,146
34,585
35,522
רווח תפעולי
42,542
31,995
33,547
רווח לפני מס
32,267
25,046
25,578
רווח נקי
32,267
25,046
25,578
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.48
1.94
1.87
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-17,377
-14,407
-14,771
דיבידנד
51,832
56,365
33,157
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.75
שוק להון
---
---
21.52
מכפיל
32.9 %
---
38.9 %
הון למאזן
15.5 %
---
14.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).