איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.555.co.il
החברה עוסקת בביטוח ישיר בתחומי ביטוח כללי וביטוח חיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1608   
   513910703   
    2,497,670 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - משה (מוקי) שנידמן
  מנכ"ל - יעקב הבר
  סמנכ"ל כספים - רונית חיוחמו
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אפעל 35 , פתח-תקוה
  טלפון : 03-5654021
  פקס : 03-5627257
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
4,579,136
5,231,385
סה"כ נכסים
497,294
472,155
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
2,040,925
2,376,118
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
544,161
524,996
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
2,737,496
3,083,712
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
494,407
465,527
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
2,306,644
2,412,070
סה"כ הכנסות
2,182,752
2,276,858
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
99,519
64,424
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
1,991,089
2,132,420
סה"כ הוצאות
1,540,540
1,587,969
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
315,555
279,650
רווח לפני מס
205,370
184,734
רווח נקי
205,370
184,734
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
13.99
12.59
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-190,000
-190,000
דיבידנד
37,668
177,932
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
4.76
שוק להון
---
13.52
מכפיל
11.9 %
10.0 %
הון למאזן
38.1 %
34.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).