אופקו הלת', אינק
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.opko.com
חברה זרה המשקיעה בחברות מחקר ופיתוח בתחומי הביו-פארמה והדיאגנוסטיקה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1610   
   2279206   
    7,790,045 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   השקעות במדעי החיים   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - פיליפ פרוסט
  מנכ"ל - פיליפ פרוסט
  סמנכ"ל כספים - Mr. Adam Logal
  
    
  פרטי קשר :
  אופקו ביולוג'יקס,אשלגן 16 , קרית גת
  טלפון : 08-9300051
  פקס : 08-9300091
  YPHILIP@OPKO.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
8,960,656
9,605,903
8,998,587
סך מאזן
1,190,779
1,519,432
1,051,105
נכסים שוטפים
7,769,876
8,086,470
7,947,482
נכסים בלתי שוטפים
6,536,606
7,372,208
6,487,252
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,044,728
913,827
1,040,586
התחייבויות שוטפות
1,379,322
1,319,867
1,470,749
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,701,033
3,083,651
2,786,987
סה"כ הכנסות
1,551,042
1,447,920
1,136,339
רווח גולמי
-970,975
-446,207
-274,927
רווח תפעולי
-955,311
-442,900
-274,927
רווח לפני מס
-1,070,852
-335,131
-279,279
רווח נקי
-1,070,852
-335,131
-279,279
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.91
-0.60
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
---
דיבידנד
-319,241
-332,397
---
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.20
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
72.9 %
---
72.1 %
הון למאזן
-14.7 %
---
-14.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).