פריגו קומפני
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.perrigo.com
חברה זרה העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק תרופות ותוספי מזון.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   1612   
     
    22,832,330 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   פארמה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-ביומד, מדד ת"א-מעלה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רולף קלאסון
  מנכ"ל - Murray S. Kessler
  סמנכ"ל כספים - רון ווינוויסקי
  
    
  פרטי קשר :
  פישר בכר חן דניאל פריש 3 , תל אביב
  טלפון : 03-6944194
  פקס : 03-6912948
  JUDY.BROWN@PERRIGO.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
40,317,050
41,792,535
39,689,898
סך מאזן
9,775,553
10,487,482
10,226,689
נכסים שוטפים
30,541,497
31,305,054
29,463,209
נכסים בלתי שוטפים
21,393,470
21,321,512
20,528,820
הון עצמי
347
353
725
מזה: זכויות מיעוט
4,978,612
6,113,993
5,416,925
התחייבויות שוטפות
13,944,967
14,357,031
13,744,154
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
17,148,475
12,927,080
12,826,886
סה"כ הכנסות
6,862,927
5,175,984
5,036,090
רווח גולמי
2,073,959
1,551,348
467,883
רווח תפעולי
971,107
522,998
315,186
רווח לפני מס
414,653
163,746
179,899
רווח נקי
414,653
163,746
179,899
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.91
1.06
1.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
0
דיבידנד
2,423,086
1,700,978
1,446,085
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.11
שוק להון
---
---
53
מכפיל
53.1 %
---
51.7 %
הון למאזן
1.9 %
---
2.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).