פריגו קומפני
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.perrigo.com
חברה זרה העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק תרופות ותוספי מזון.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   1612   
     
    32,649,533 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   הייטק   
   ביומד   
   פארמה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-ביומד, מדד ת"א-מעלה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - רולף קלאסון
  CEO - Murray S. Kessler
  Financial Vice CEO - רון ווינוויסקי
  
    
  Contact Details :
  פישר בכר חן דניאל פריש 3 , תל אביב
  Phone : 03-6944194
  Fax : 03-6912948
  JUDY.BROWN@PERRIGO.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
Balance Sheet
40,317,050
41,792,535
39,689,898
סך מאזן
9,775,553
10,487,482
10,226,689
נכסים שוטפים
30,541,497
31,305,054
29,463,209
נכסים בלתי שוטפים
21,393,470
21,321,512
20,528,820
הון עצמי
347
353
725
מזה: זכויות מיעוט
4,978,612
6,113,993
5,416,925
התחייבויות שוטפות
13,944,967
14,357,031
13,744,154
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
17,148,475
12,927,080
12,826,886
סה"כ הכנסות
6,862,927
5,175,984
5,036,090
רווח גולמי
2,073,959
1,551,348
467,883
רווח תפעולי
971,107
522,998
315,186
רווח לפני מס
414,653
163,746
179,899
רווח נקי
414,653
163,746
179,899
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.91
1.06
1.31
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
---
---
0
דיבידנד
2,423,086
1,700,978
1,446,085
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.59
שוק להון
---
---
75.79
מכפיל
53.1 %
---
51.7 %
הון למאזן
1.9 %
---
2.1 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark