אינרום תעשיות בנייה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.inrom.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרים לענפי הבנייה והתעשיה ע"י "איטונג","כרמית" ו"נירלט".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1616   
   515001659   
    1,391,742 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ישי דוידי
  מנכ"ל - אלדד בן משה
  סמנכ"ל כספים - נועם שצ'לקה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית גולן, ק.שדה התעופה , לוד
  טלפון : 03-9718181
  פקס : 03-9718193
  AVNER@INROM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
755,541
735,745
785,722
סך מאזן
502,462
514,502
538,236
נכסים שוטפים
253,079
221,243
247,486
נכסים בלתי שוטפים
306,589
313,063
311,918
הון עצמי
49,584
53,488
50,671
מזה: זכויות מיעוט
294,385
300,051
316,973
התחייבויות שוטפות
154,567
122,631
156,831
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
996,275
489,505
506,289
סה"כ הכנסות
383,354
189,847
192,244
רווח גולמי
186,766
93,968
93,311
רווח תפעולי
177,312
86,539
93,034
רווח לפני מס
134,676
65,667
71,286
רווח נקי
113,862
54,907
60,717
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.05
0.50
0.56
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-107,763
-47,813
-56,475
דיבידנד
170,953
69,723
44,750
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
5.33
שוק להון
---
---
11.63
מכפיל
34.0 %
---
33.2 %
הון למאזן
44.7 %
---
46.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).