אינרום תעשיות בנייה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.inrom.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרים לענפי הבנייה והתעשיה ע"י "איטונג","כרמית" ו"נירלט".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1616   
   515001659   
    1,354,745 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ישי דוידי
  מנכ"ל - אלדד בן משה
  סמנכ"ל כספים - נועם שצ'לקה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית גולן, ק.שדה התעופה , לוד
  טלפון : 03-9718181
  פקס : 03-9718193
  AVNER@INROM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
755,541
753,818
סך מאזן
502,462
503,968
נכסים שוטפים
253,079
249,850
נכסים בלתי שוטפים
306,589
306,387
הון עצמי
49,584
49,316
מזה: זכויות מיעוט
294,385
266,845
התחייבויות שוטפות
154,567
180,586
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
996,275
982,393
סה"כ הכנסות
383,354
366,753
רווח גולמי
186,766
174,165
רווח תפעולי
177,312
172,072
רווח לפני מס
134,676
131,748
רווח נקי
113,862
112,908
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.05
1.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-107,763
-112,775
דיבידנד
170,953
162,285
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
5.27
שוק להון
---
12
מכפיל
34.0 %
34.1 %
הון למאזן
44.7 %
43.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).