אינרום תעשיות בנייה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.inrom.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרים לענפי הבנייה והתעשיה ע"י "איטונג","כרמית" ו"נירלט".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   1616   
   515001659   
    1,247,018 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ישי דוידי
  מנכ"ל - אלדד בן משה
  סמנכ"ל כספים - נועם שצ'לקה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית גולן, ק.שדה התעופה , לוד
  טלפון : 03-9718181
  פקס : 03-9718193
  AVNER@INROM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
755,541
775,810
774,597
סך מאזן
502,462
539,188
528,140
נכסים שוטפים
253,079
236,622
246,457
נכסים בלתי שוטפים
306,589
320,317
308,050
הון עצמי
49,584
53,680
49,885
מזה: זכויות מיעוט
294,385
307,067
323,701
התחייבויות שוטפות
154,567
148,426
142,846
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
996,275
755,315
747,005
סה"כ הכנסות
383,354
293,954
282,079
רווח גולמי
186,766
145,252
135,662
רווח תפעולי
177,312
138,365
133,882
רווח לפני מס
134,676
105,097
102,268
רווח נקי
113,862
88,413
87,326
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.05
0.81
0.80
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-107,763
-74,257
-86,166
דיבידנד
170,953
92,019
101,871
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
4.83
שוק להון
---
---
11.06
מכפיל
34.0 %
---
33.3 %
הון למאזן
44.7 %
---
43.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).