טלרד נטוורקס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.telrad.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור מכירה ותחזוקה של ציוד תקשורת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1619   
   510852643   
    117,282 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   ציוד תקשורת   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יובל כהן
  מנכ"ל - רן בוקשפן
  סמנכ"ל כספים - רותי סמג'ה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בת שבע 1 , לוד
  טלפון : 073-2467164
  פקס : 073-2467254
  NETANEL.ARNON@TELRAD.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
381,481
349,106
371,956
סך מאזן
314,623
299,471
296,130
נכסים שוטפים
66,858
49,635
75,826
נכסים בלתי שוטפים
191,202
179,192
196,514
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
184,992
163,689
170,440
התחייבויות שוטפות
5,287
6,225
5,002
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
484,316
362,125
356,052
סה"כ הכנסות
123,758
93,702
82,540
רווח גולמי
32,982
29,093
13,598
רווח תפעולי
27,663
24,265
9,604
רווח לפני מס
36,404
22,921
6,471
רווח נקי
36,404
22,921
6,471
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.80
0.53
0.11
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
-8,774
דיבידנד
-12,679
-20,814
-13,703
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.60
שוק להון
---
---
5.88
מכפיל
50.1 %
---
52.8 %
הון למאזן
35.9 %
---
10.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).