טלרד נטוורקס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.telrad.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור מכירה ותחזוקה של ציוד תקשורת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1619   
   510852643   
    158,126 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   ציוד תקשורת   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יובל כהן
  מנכ"ל - רן בוקשפן
  סמנכ"ל כספים - רותי סמג'ה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בת שבע 1 , לוד
  טלפון : 073-2467164
  פקס : 073-2467254
  NETANEL.ARNON@TELRAD.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
381,481
329,495
383,024
סך מאזן
314,623
281,764
308,483
נכסים שוטפים
66,858
47,731
74,541
נכסים בלתי שוטפים
191,202
171,573
196,779
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
184,992
151,709
181,387
התחייבויות שוטפות
5,287
6,212
4,858
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
484,316
237,326
245,298
סה"כ הכנסות
123,758
63,225
55,736
רווח גולמי
32,982
22,151
10,242
רווח תפעולי
27,663
18,662
7,450
רווח לפני מס
36,404
17,868
5,559
רווח נקי
36,404
17,868
5,559
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.80
0.45
0.11
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
-8,829
דיבידנד
-12,679
-11,789
-13,713
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.80
שוק להון
---
---
6.56
מכפיל
50.1 %
---
51.4 %
הון למאזן
35.9 %
---
13.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).