פתאל החזקות (1998) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.fattal.co.il
החברה עוסקת בהחזקה,ניהול,תפעול ושכירות בתי מלון בישראל ובאירופה, ושולטת ב"פתאל אירופה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1621   
   512607888   
    5,932,691 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מלונאות ותיירות   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד פתאל
  מנכ"ל - דוד פתאל
  סמנכ"ל כספים - שחר עקה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגאל אלון 94 , תל אביב
  טלפון : 03-6081888
  פקס : 03-6081880
  AKAS@FATTAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
6,362,458
5,016,980
7,541,352
סך מאזן
827,511
873,317
1,941,134
נכסים שוטפים
5,534,947
4,143,663
5,600,218
נכסים בלתי שוטפים
2,101,194
1,948,206
2,866,537
הון עצמי
98,910
79,375
122,342
מזה: זכויות מיעוט
957,654
788,227
1,309,593
התחייבויות שוטפות
3,256,720
2,249,837
3,319,045
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,586,084
1,034,970
1,457,426
סה"כ הכנסות
1,144,054
481,928
642,204
רווח גולמי
310,309
115,403
160,619
רווח תפעולי
267,949
105,100
105,535
רווח לפני מס
197,461
70,494
72,260
רווח נקי
193,679
68,492
70,965
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
15.14
5.36
5.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-280,000
-30,000
0
דיבידנד
371,013
115,466
79,881
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.16
שוק להון
---
---
30.25
מכפיל
31.5 %
---
36.4 %
הון למאזן
10.0 %
---
8.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).