פתאל החזקות (1998) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.fattal.co.il
החברה עוסקת בהחזקה,ניהול,תפעול ושכירות בתי מלון בישראל ובאירופה, ושולטת ב"פתאל אירופה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1621   
   512607888   
    5,588,977 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מלונאות ותיירות   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד פתאל
  מנכ"ל - דוד פתאל
  סמנכ"ל כספים - שחר עקה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגאל אלון 94 , תל אביב
  טלפון : 03-6081888
  פקס : 03-6081880
  AKAS@FATTAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
6,362,458
5,750,594
8,549,660
סך מאזן
827,511
823,107
1,958,877
נכסים שוטפים
5,534,947
4,927,487
6,590,783
נכסים בלתי שוטפים
2,101,194
2,045,951
3,093,523
הון עצמי
98,910
95,241
130,343
מזה: זכויות מיעוט
957,654
1,044,042
1,480,144
התחייבויות שוטפות
3,256,720
2,626,824
3,929,340
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,586,084
1,795,327
2,526,726
סה"כ הכנסות
1,144,054
838,320
1,153,853
רווח גולמי
310,309
243,142
320,137
רווח תפעולי
267,949
214,753
251,640
רווח לפני מס
197,461
152,978
184,974
רווח נקי
193,679
150,131
182,615
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
15.14
0
12.92
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-280,000
-280,000
0
דיבידנד
371,013
217,188
259,998
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.89
שוק להון
---
---
24.71
מכפיל
31.5 %
---
34.7 %
הון למאזן
10.0 %
---
9.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).