שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shapir.co.il
החברה עוסקת בייצור ואספקת חומרי גלם לבנייה,תשתיות,זכיינות, וייזום בנייה למגורים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1633   
   514892801   
    4,689,781 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, ת"א-תעשייה, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יהודה שגב
  מנכ"ל - הראל שפירא
  סמנכ"ל כספים - עמית בירמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ברקת 12 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9169500
  פקס : 03-9169600
  AMIRS@SHAPIR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
6,281,871
5,542,954
6,471,005
סך מאזן
2,925,325
2,482,090
2,970,783
נכסים שוטפים
3,356,546
3,060,864
3,500,222
נכסים בלתי שוטפים
1,340,053
1,220,719
1,422,460
הון עצמי
-957
-618
-974
מזה: זכויות מיעוט
1,607,023
1,387,565
1,970,271
התחייבויות שוטפות
3,334,795
2,934,670
3,078,274
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,549,619
1,674,448
1,492,155
סה"כ הכנסות
565,833
249,609
246,211
רווח גולמי
416,348
185,674
181,854
רווח תפעולי
377,229
174,594
168,553
רווח לפני מס
274,501
128,291
124,242
רווח נקי
274,192
127,643
124,259
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.78
0.36
0.35
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
-125,000
-60,000
דיבידנד
463,481
115,197
-94,465
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.29
שוק להון
---
---
17.32
מכפיל
21.3 %
---
22.0 %
הון למאזן
21.5 %
---
20.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).