קנון הולדינגס
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kenon-holdings.com
חברת השקעות זרה השולטת בחברת הספנות "צים",חברת האנרגיה "איי.סי.פאואר" וחברה לייצור רכב בסין.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1635   
     
    3,884,545 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - Mr. Laurence Charney
  סמנכ"ל כספים - מארק האסון
  
    
  פרטי קשר :
  גורניצקי, שד' רוטשילד 45 , תל-אביב
  טלפון : 03-7109191
  פקס : 03-5606555
  BARAKC@KENON-HOLDINGS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
8,757,642
5,453,340
סך מאזן
5,214,368
1,229,344
נכסים שוטפים
3,537,585
4,216,500
נכסים בלתי שוטפים
3,643,817
2,683,568
הון עצמי
235,756
251,116
מזה: זכויות מיעוט
2,794,402
337,320
התחייבויות שוטפות
2,319,423
2,432,452
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,268,922
1,364,272
סה"כ הכנסות
235,756
281,100
רווח גולמי
145,614
157,416
רווח תפעולי
-471,512
1,731,576
רווח לפני מס
932,623
1,667,860
רווח נקי
821,679
1,626,632
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
15.25
30.25
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
1,359,064
194,896
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.60
שוק להון
---
2.39
מכפיל
38.9 %
44.6 %
הון למאזן
27.3 %
55.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).