קנון הולדינגס
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kenon-holdings.com
חברת השקעות זרה השולטת בחברת הספנות "צים",חברת האנרגיה "איי.סי.פאואר" וחברה לייצור רכב בסין.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1635   
     
    3,202,692 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - Mr. Laurence Charney
  סמנכ"ל כספים - מארק האסון
  
    
  פרטי קשר :
  גורניצקי, שד' רוטשילד 45 , תל-אביב
  טלפון : 03-7109191
  פקס : 03-5606555
  BARAKC@KENON-HOLDINGS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
8,757,642
18,217,656
6,456,850
סך מאזן
5,214,368
3,090,464
1,744,700
נכסים שוטפים
3,543,274
15,501,264
4,712,150
נכסים בלתי שוטפים
3,643,817
3,163,880
3,237,550
הון עצמי
235,756
755,136
244,550
מזה: זכויות מיעוט
2,794,402
2,660,456
854,100
התחייבויות שוטפות
2,319,423
12,393,320
2,365,200
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,268,922
3,702,264
675,250
סה"כ הכנסות
235,756
839,040
156,950
רווח גולמי
145,614
699,200
116,800
רווח תפעולי
-471,512
216,752
1,938,150
רווח לפני מס
932,623
38,456
1,912,600
רווח נקי
821,679
-38,456
1,887,050
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
15.25
-0.73
35.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
---
דיבידנד
1,359,064
706,192
-441,650
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.07
שוק להון
---
---
1.17
מכפיל
38.9 %
---
46.4 %
הון למאזן
27.3 %
---
101.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).