קנון הולדינגס
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kenon-holdings.com
חברת השקעות זרה השולטת בחברת הספנות "צים",חברת האנרגיה "איי.סי.פאואר" וחברה לייצור רכב בסין.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1635   
     
    3,642,994 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - Mr. Laurence Charney
  סמנכ"ל כספים - מארק האסון
  
    
  פרטי קשר :
  גורניצקי, שד' רוטשילד 45 , תל-אביב
  טלפון : 03-7109191
  פקס : 03-5606555
  BARAKC@KENON-HOLDINGS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
8,757,642
18,911,911
6,024,447
סך מאזן
5,214,368
3,719,566
1,331,109
נכסים שוטפים
3,543,274
15,192,345
4,693,338
נכסים בלתי שוטפים
3,643,817
3,497,239
3,202,641
הון עצמי
235,756
896,366
253,890
מזה: זכויות מיעוט
2,794,402
2,343,256
380,835
התחייבויות שוטפות
2,319,423
13,071,416
2,440,971
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,268,922
5,766,386
1,011,933
סה"כ הכנסות
235,756
1,259,853
246,636
רווח גולמי
145,614
1,009,294
181,350
רווח תפעולי
-471,512
172,921
1,896,921
רווח לפני מס
932,623
-42,348
1,857,024
רווח נקי
821,679
-119,986
1,813,500
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
15.25
-2.26
33.44
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
---
דיבידנד
1,359,064
854,018
-402,597
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.24
שוק להון
---
---
1.32
מכפיל
38.9 %
---
48.9 %
הון למאזן
27.3 %
---
99.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).