רכבת ישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.rail.co.il
חברה ממשלתית העוסקת בהסעת נוסעים והובלת מטענים ברשת רכבות בינעירוניות ובפיתוח תשתיות של מסילות רכבת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1641   
   520043613   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-שקלי מעלה, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דן הראל
  מנכ"ל - שחר מרדכי איילון
  סמנכ"ל כספים - תמר גרטמן אדלר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יוספטל 1 , לוד
  טלפון : 08-6533846
  פקס : 153086533846
  HELITMD@RAIL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
27,501,975
26,573,990
28,207,612
סך מאזן
1,755,131
1,591,938
1,603,303
נכסים שוטפים
25,746,844
24,982,052
26,604,309
נכסים בלתי שוטפים
1,093,796
1,162,623
806,176
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,831,352
1,712,070
1,778,794
התחייבויות שוטפות
24,576,827
23,699,297
25,622,642
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,436,783
1,814,057
1,852,763
סה"כ הכנסות
155,884
135,268
71,455
רווח גולמי
-40,803
25,318
-264,356
רווח תפעולי
-41,027
25,389
-270,129
רווח לפני מס
-41,547
21,830
-293,148
רווח נקי
-41,547
21,830
-293,148
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
84,479
7,861
-78,606
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
4.0 %
---
2.9 %
הון למאזן
-3.7 %
---
-36.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).