רכבת ישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.rail.co.il
חברה ממשלתית העוסקת בהסעת נוסעים והובלת מטענים ברשת רכבות בינעירוניות ובפיתוח תשתיות של מסילות רכבת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1641   
   520043613   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-שקלי מעלה, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דן הראל
  מנכ"ל - שחר מרדכי איילון
  סמנכ"ל כספים - תמר גרטמן אדלר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יוספטל 1 , לוד
  טלפון : 08-6533846
  פקס : 153086533846
  HELITMD@RAIL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
27,501,975
26,008,049
27,791,444
סך מאזן
1,755,131
1,377,002
1,481,305
נכסים שוטפים
25,746,844
24,631,047
26,310,139
נכסים בלתי שוטפים
1,093,796
1,188,005
1,082,307
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,831,352
1,532,075
1,603,413
התחייבויות שוטפות
24,576,827
23,287,969
25,105,724
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,436,783
1,205,109
1,244,964
סה"כ הכנסות
155,884
119,243
70,940
רווח גולמי
-40,803
45,754
-13,220
רווח תפעולי
-41,027
47,891
-19,749
רווח לפני מס
-41,547
45,427
-19,766
רווח נקי
-41,547
45,427
-19,766
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
0
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
84,479
19,010
-13,053
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
4.0 %
---
3.9 %
הון למאזן
-3.7 %
---
-9.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).