מיילן אן.וי
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mylan.com
חברה זרה העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק תרופות בלעדיות וגנריות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (11/02/2018)   
   1655   
     
    69,876,101 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   פארמה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
    
  פרטי קשר :
  אצל מיתר עו"ד, אבא הלל 16 , רמת גן
  טלפון : 03-6103100
  פקס : 03-6103111
  KRIS.KING@MYLAN.COM
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016ספטמבר 2016ספטמבר 2017 
מאזן
133,522,239
137,311,683
126,404,898
סך מאזן
28,924,013
29,932,846
25,643,831
נכסים שוטפים
104,598,227
107,378,837
100,761,067
נכסים בלתי שוטפים
42,747,172
44,452,630
46,906,056
הון עצמי
5,383
5,637
-238,208
מזה: זכויות מיעוט
19,381,492
35,903,932
17,588,536
התחייבויות שוטפות
71,393,576
56,955,121
61,910,306
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
42,590,681
29,346,598
30,592,195
סה"כ הכנסות
18,059,965
12,634,396
12,310,917
רווח גולמי
2,697,652
1,449,836
3,587,581
רווח תפעולי
467,937
-387,826
2,032,351
רווח לפני מס
1,845,600
234,875
1,594,049
רווח נקי
1,845,600
234,875
1,594,049
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.61
0.45
2.96
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
---
דיבידנד
7,871,484
6,379,957
5,538,060
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
32.0 %
---
37.3 %
הון למאזן
4.6 %
---
7.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).