קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shagrir.co.il
החברה עוסקת במתן שירותים לחברות ביטוח והשכרה ושיתוף כלי רכב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1664   
   515158665   
    115,114 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוסף בן שלום
  מנכ"ל - דוד מיכאל
  סמנכ"ל כספים - אורן פשה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הנפח 8 , חולון
  טלפון : 03-5578877
  פקס : 03-5581377
  MAIL@SHAGRIR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
178,813
176,103
187,768
סך מאזן
74,849
78,535
62,680
נכסים שוטפים
103,964
97,568
125,088
נכסים בלתי שוטפים
86,262
85,502
79,059
הון עצמי
267
182
-1,459
מזה: זכויות מיעוט
78,626
81,936
82,170
התחייבויות שוטפות
13,925
8,665
26,539
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
221,860
165,321
169,768
סה"כ הכנסות
46,154
35,503
29,241
רווח גולמי
22,764
18,869
5,239
רווח תפעולי
22,209
18,500
4,630
רווח לפני מס
16,600
13,951
1,817
רווח נקי
15,104
12,496
3,735
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.86
1.54
0.45
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-4,923
-2,920
-5,818
דיבידנד
33,193
26,731
4,349
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.43
שוק להון
---
---
18.15
מכפיל
48.1 %
---
42.9 %
הון למאזן
18.7 %
---
7.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).