קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shagrir.co.il
החברה עוסקת במתן שירותים לחברות ביטוח והשכרה ושיתוף כלי רכב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1664   
   515158665   
    132,773 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוסף בן שלום
  מנכ"ל - דוד מיכאל
  סמנכ"ל כספים - אורן פשה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הנפח 8 , חולון
  טלפון : 03-5578877
  פקס : 03-5581377
  MAIL@SHAGRIR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
178,813
170,685
183,560
סך מאזן
74,849
73,826
76,815
נכסים שוטפים
103,964
96,859
106,745
נכסים בלתי שוטפים
86,262
82,559
85,479
הון עצמי
267
-289
-768
מזה: זכויות מיעוט
78,626
79,707
82,732
התחייבויות שוטפות
13,925
8,419
15,349
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
221,860
107,421
113,305
סה"כ הכנסות
46,154
23,750
21,363
רווח גולמי
22,764
12,761
6,350
רווח תפעולי
22,209
12,453
5,956
רווח לפני מס
16,600
9,366
3,839
רווח נקי
15,104
8,382
4,874
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.86
1.04
0.59
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-4,923
-1,414
-4,885
דיבידנד
33,193
18,772
8,546
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.54
שוק להון
---
---
11.45
מכפיל
48.1 %
---
47.0 %
הון למאזן
18.7 %
---
13.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).