רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ratiopetroleum.com
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז בחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1672   
   550268411   
    905,896 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ליגד רוטלוי
  מנכ"ל - איתי רפאל (טביבזדה)
  מנהל כספים - עדי מזרחי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יהודה הלוי 85 , תל אביב
  טלפון : 03-5661338
  פקס : 03-5661280
  INFO@RATIOPETROLEUM.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
105,074
101,278
סך מאזן
81,055
75,316
נכסים שוטפים
24,019
25,962
נכסים בלתי שוטפים
104,253
100,334
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
822
944
התחייבויות שוטפות
0
0
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
סה"כ הכנסות
-10,363
-3,995
רווח גולמי
-15,352
-10,577
רווח תפעולי
-8,889
-12,919
רווח לפני מס
-8,889
-12,919
רווח נקי
-8,889
-12,919
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.08
0.11
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-16,499
-42,600
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
9.03
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
99.2 %
99.1 %
הון למאזן
-8.5 %
-12.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).