לסיכו בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.lesico.com
החברה עוסקת בהקמת פרוייקטי תשתית,אנרגיה,צנרת,הנדסה ואיכות הסביבה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/06/2019)   
   1680   
   510512056   
    198,066 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יהודה לשמן, יחיאל לשמן
  מנכ"ל - איל לשמן, יהודה לשמן
  סמנכ"ל כספים - סילוויאן אלטר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שדרות ירושלים 152 , חולון
  טלפון : 074-7500648
  פקס : 074-7500688
  LESICO@LESICO.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
368,976
238,736
370,541
סך מאזן
325,792
211,530
315,193
נכסים שוטפים
25,418
27,206
38,341
נכסים בלתי שוטפים
148,543
133,591
145,611
הון עצמי
3,748
2,922
3,272
מזה: זכויות מיעוט
190,283
96,540
186,907
התחייבויות שוטפות
30,150
8,605
38,023
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
452,161
73,936
137,113
סה"כ הכנסות
58,266
8,314
14,196
רווח גולמי
23,664
1,819
3,518
רווח תפעולי
22,351
1,894
3,673
רווח לפני מס
16,080
1,390
2,735
רווח נקי
14,881
1,023
2,061
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.33
0.02
0.05
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-3,600
0
-4,500
דיבידנד
28,238
-15,888
-13,728
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.39
שוק להון
---
---
11.37
מכפיל
39.2 %
---
38.4 %
הון למאזן
11.6 %
---
12.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).