או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.opc-energy.com
החברה עוסקת בייזום,פיתוח,הקמה ותפעול של תחנות כח ומתקני ייצור חשמל בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1682   
   514401702   
    3,051,859 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יואב דופלט
  מנכ"ל - גיורא אלמוגי
  סמנכ"ל כספים - צחי גושן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מנחם בגין 121 , תל אביב
  טלפון : 073-2505600
  פקס : 073-2505606
  IRIT.SHADAR-TOBIAS@OPC-ENERGY.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
3,261,758
3,279,800
3,464,785
סך מאזן
705,993
915,072
759,690
נכסים שוטפים
2,555,765
2,364,728
2,705,095
נכסים בלתי שוטפים
684,539
730,581
757,177
הון עצמי
84,239
86,375
78,935
מזה: זכויות מיעוט
344,666
373,583
355,451
התחייבויות שוטפות
2,232,553
2,175,636
2,352,157
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,315,679
996,035
992,677
סה"כ הכנסות
244,501
184,139
241,604
רווח גולמי
206,177
156,786
207,384
רווח תפעולי
88,354
62,433
134,282
רווח לפני מס
56,506
38,779
98,141
רווח נקי
35,473
22,810
75,203
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.32
0.22
0.57
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-60,000
0
0
דיבידנד
409,744
254,040
307,259
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
4.50
שוק להון
---
---
34.73
מכפיל
18.4 %
---
19.6 %
הון למאזן
8.3 %
---
13.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).