אירונאוטיקס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.aeronautics-sys.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מערכות מוטסות לא מאויישות, מערכות אלקטרואופטיות ותקשורת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1684   
   512551425   
    712,182 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   ביטחוניות   
   ת"א-SME60, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ידידיה יערי
  מנכ"ל - עמוס מתן
  סמנכ"ל כספים - גלעד שאול
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  נחל שניר 10 , יבנה
  טלפון : 08-9433600
  פקס : 08-9328912
  INVEST@AERONAUTICS-SYS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
592,063
555,994
724,943
סך מאזן
423,400
399,208
535,153
נכסים שוטפים
168,662
156,787
189,790
נכסים בלתי שוטפים
351,103
328,582
336,923
הון עצמי
8,650
8,558
7,127
מזה: זכויות מיעוט
234,404
220,061
381,473
התחייבויות שוטפות
6,556
7,351
6,547
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
391,650
305,724
232,531
סה"כ הכנסות
155,547
125,682
71,601
רווח גולמי
14,027
3,342
-26,042
רווח תפעולי
17,807
1,073
-29,593
רווח לפני מס
18,961
-236
-25,770
רווח נקי
19,956
0
-24,181
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.42
0.04
-0.44
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-38,626
-30,776
-59,207
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.16
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
57.8 %
---
45.5 %
הון למאזן
6.9 %
---
-1.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).