אירונאוטיקס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.aeronautics-sys.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מערכות מוטסות לא מאויישות, מערכות אלקטרואופטיות ותקשורת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1684   
   512551425   
    413,987 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   ביטחוניות   
   ת"א-SME60, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ידידיה יערי
  מנכ"ל - עמוס מתן
  סמנכ"ל כספים - גלעד שאול
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  נחל שניר 10 , יבנה
  טלפון : 08-9433600
  פקס : 08-9328912
  INVEST@AERONAUTICS-SYS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
592,063
568,656
707,797
סך מאזן
423,400
412,703
513,102
נכסים שוטפים
168,662
155,953
194,696
נכסים בלתי שוטפים
351,103
303,065
348,046
הון עצמי
8,650
8,457
7,851
מזה: זכויות מיעוט
234,404
258,305
351,962
התחייבויות שוטפות
6,556
7,286
7,789
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
391,650
192,476
157,443
סה"כ הכנסות
155,547
73,905
49,439
רווח גולמי
14,027
-17,204
-13,728
רווח תפעולי
17,807
-22,011
-16,750
רווח לפני מס
18,961
-19,490
-14,359
רווח נקי
19,956
-18,326
-13,512
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.42
-0.42
-0.26
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-38,626
-52,825
-60,513
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.22
שוק להון
---
---
16.71
מכפיל
57.8 %
---
48.1 %
הון למאזן
6.9 %
---
7.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).