תמר פטרוליום בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tamarpetroleum.co.il
החברה מחזיקה 16.75% משדות הגז "תמר" ו"דלית".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1689   
   515334662   
    1,099,115 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רן אפרתי
  מנכ"ל - ליעמי ויסמן
  סמנכ"ל כספים - יובל רייקין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גלגלי הפלדה 11 , הרצליה
  טלפון : 074-7044779
  פקס : 074-7044762
  EFRAT@TAMARPETROLEUM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
1,994,607
4,935,007
סך מאזן
166,621
487,731
נכסים שוטפים
1,827,986
3,920,243
נכסים בלתי שוטפים
-357,573
522,441
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
134,818
466,285
התחייבויות שוטפות
2,217,361
3,946,280
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
597,482
1,166,651
סה"כ הכנסות
401,895
731,681
רווח גולמי
396,008
721,707
רווח תפעולי
342,176
510,092
רווח לפני מס
305,880
370,370
רווח נקי
305,880
370,370
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.10
4.57
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-170,198
-267,409
דיבידנד
373,299
781,304
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.10
שוק להון
---
2.97
מכפיל
---
10.6 %
הון למאזן
הפסד
449.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).