תמר פטרוליום בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tamarpetroleum.co.il
החברה מחזיקה 16.75% משדות הגז "תמר" ו"דלית".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1689   
   515334662   
    1,446,903 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוסף אבו
  מנכ"ל - ליעמי ויסמן
  סמנכ"ל כספים - יובל רייקין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גלגלי הפלדה 11 , הרצליה
  טלפון : 074-7044779
  פקס : 074-7044762
  EFRAT@TAMARPETROLEUM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,994,607
1,435,951
4,819,248
סך מאזן
166,621
77,311
387,480
נכסים שוטפים
1,827,986
1,358,640
4,431,768
נכסים בלתי שוטפים
-357,573
1,377,204
434,978
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
134,818
26,056
378,414
התחייבויות שוטפות
2,217,361
32,691
4,005,857
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
597,482
297,170
493,133
סה"כ הכנסות
401,895
198,797
390,138
רווח גולמי
396,008
196,699
304,169
רווח תפעולי
342,176
196,486
211,828
רווח לפני מס
305,880
196,486
143,533
רווח נקי
305,880
196,486
143,533
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.10
3.92
1.97
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-170,198
---
-116,884
דיבידנד
373,299
215,235
264,943
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.33
שוק להון
---
---
5.72
מכפיל
---
---
9.0 %
הון למאזן
הפסד
---
27.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).