עדיקה סטייל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.adikastyle.com
החברה עוסקת בעיצוב,ייצור ושיווק מקוון של מוצרי אופנה,הלבשה והנעלה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1725   
   514659614   
    138,509 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אפרים רוזנהויז
  מנכ"ל - דוד שוורצברג
  סמנכ"ל כספים - ישי שמע
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מיטב 6 , תל אביב
  טלפון : 03-5029711
  פקס : 03-5029721
  DEDY@ADIKASTYLE.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
44,443
77,680
סך מאזן
28,983
56,878
נכסים שוטפים
9,112
17,748
נכסים בלתי שוטפים
3,780
42,802
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
22,408
34,266
התחייבויות שוטפות
18,255
612
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
81,406
108,962
סה"כ הכנסות
49,576
57,686
רווח גולמי
2,651
7,444
רווח תפעולי
1,699
6,666
רווח לפני מס
866
11,353
רווח נקי
866
11,353
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.05
0.64
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
10,171
9,367
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
3.24
שוק להון
---
12.20
מכפיל
8.5 %
55.1 %
הון למאזן
146.3 %
48.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).