עדיקה סטייל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.adikastyle.com
החברה עוסקת בעיצוב,ייצור ושיווק מקוון של מוצרי אופנה,הלבשה והנעלה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1725   
   514659614   
    118,632 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אפרים רוזנהויז
  מנכ"ל - דוד שוורצברג
  סמנכ"ל כספים - ישי שמע
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יונה קרמניצקי 3 , תל-אביב
  טלפון : 03-5029711
  פקס : 03-5029721
  DEDY@ADIKASTYLE.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
44,443
31,407
63,280
סך מאזן
28,983
16,556
49,736
נכסים שוטפים
15,460
14,851
13,544
נכסים בלתי שוטפים
3,780
-879
37,137
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
22,408
14,460
24,439
התחייבויות שוטפות
18,255
17,826
1,704
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
81,406
29,149
45,554
סה"כ הכנסות
49,576
16,769
24,428
רווח גולמי
2,651
-2,208
2,701
רווח תפעולי
1,699
-2,656
2,205
רווח לפני מס
866
-3,373
8,382
רווח נקי
866
-3,373
8,382
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.05
-0.25
0.49
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
10,171
5,140
2,276
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.19
שוק להון
---
---
9.40
מכפיל
8.5 %
---
58.7 %
הון למאזן
146.3 %
---
69.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).