עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.amidar.co.il
חברה ממשלתית העוסקת בניהול נכסי הדיור הציבורי בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1728   
   520017393   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - איתמר ברטוב
  מנכ"ל - ראובן קפלן
  סמנכ"ל כספים - שאול גליקסברג
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הרוקמים 26 , חולון
  טלפון : 03-6391653
  פקס : 03-6931564
  SHAUL.GLIKSBERG@AMIDAR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
985,997
990,481
2,333,618
סך מאזן
404,453
402,556
1,242,042
נכסים שוטפים
581,544
587,925
1,091,576
נכסים בלתי שוטפים
546,547
547,867
568,109
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
317,340
312,495
712,608
התחייבויות שוטפות
122,110
130,119
1,052,901
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
395,471
184,426
219,997
סה"כ הכנסות
15,244
42,781
61,219
רווח גולמי
15,244
2,471
23,514
רווח תפעולי
27,947
7,106
18,258
רווח לפני מס
29,218
5,946
18,786
רווח נקי
29,218
5,946
18,786
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.01
0
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
17,284
417
-11,020
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
55.4 %
---
24.3 %
הון למאזן
5.2 %
---
7.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).