חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.israports.org.il
חברה ממשלתית העוסקת בניהול,פיתוח ותחזוקת נמלי הים של ישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1739   
   513569780   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רם בלינקוב
  מנכ"ל - שלמה ברימן
  סמנכ"ל כספים - טיקו סימן טוב גדות
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
  טלפון : 03-5657905
  פקס : 03-5617142
  IPC@ISRAPORTS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
15,159,530
14,468,637
16,042,013
סך מאזן
405,313
978,651
703,933
נכסים שוטפים
14,754,217
13,489,986
15,338,080
נכסים בלתי שוטפים
7,523,325
7,380,000
7,702,724
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
3,050,772
2,313,785
1,362,388
התחייבויות שוטפות
4,585,433
4,774,852
6,976,901
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
936,590
462,359
435,013
סה"כ הכנסות
633,326
285,985
255,678
רווח גולמי
618,004
258,620
211,166
רווח תפעולי
688,053
333,362
138,769
רווח לפני מס
361,507
249,926
97,577
רווח נקי
361,507
249,926
97,577
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
0
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
619,014
310,235
297,144
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
49.6 %
---
48.0 %
הון למאזן
4.9 %
---
2.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).