חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.israports.org.il
חברה ממשלתית העוסקת בניהול,פיתוח ותחזוקת נמלי הים של ישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (26/05/2019)   
   1739   
   513569780   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עוזי יצחקי
  מנכ"ל - שלמה ברימן
  סמנכ"ל כספים - טיקו סימן טוב גדות
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
  טלפון : 03-5657905
  פקס : 03-5617142
  IPC@ISRAPORTS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
15,159,530
15,932,851
סך מאזן
405,313
277,382
נכסים שוטפים
14,754,217
15,597,808
נכסים בלתי שוטפים
7,523,325
8,121,041
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
3,050,772
840,112
התחייבויות שוטפות
4,585,433
6,971,698
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
936,590
887,109
סה"כ הכנסות
633,326
520,406
רווח גולמי
618,004
419,492
רווח תפעולי
688,053
267,301
רווח לפני מס
361,507
440,622
רווח נקי
361,507
440,622
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
619,014
343,706
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
49.6 %
51.0 %
הון למאזן
4.9 %
5.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).