סאני תקשורת סלולרית בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת ביבוא,מכירה ושירות לטלפונים סלולארים "סמסונג".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   2009   
   520031808   
    413,328 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יעקב לוקסנבורג
  מנכ"ל - משה פרי
  סמנכ"ל כספים - רון ששון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הרכבת 8 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9057701
  פקס : 03-9314422
  EYAL.PALTI@SCAILEX.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
401,859
471,292
422,062
סך מאזן
360,151
425,237
361,092
נכסים שוטפים
41,708
46,055
60,970
נכסים בלתי שוטפים
157,266
138,689
189,690
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
119,825
209,834
93,245
התחייבויות שוטפות
124,768
122,769
139,127
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,068,440
559,877
530,501
סה"כ הכנסות
160,345
87,416
68,335
רווח גולמי
91,852
53,713
37,670
רווח תפעולי
54,544
30,042
41,362
רווח לפני מס
41,737
23,160
31,815
רווח נקי
41,737
23,160
31,815
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.21
0.13
0.15
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-115,360
-91,612
16,267
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.18
שוק להון
---
---
8.20
מכפיל
39.1 %
---
44.9 %
הון למאזן
45.5 %
---
30.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).