סאני תקשורת סלולרית בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
החברה עוסקת ביבוא,מכירה ושירות לטלפונים סלולארים "סמסונג".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/03/2019)   
   2009   
   520031808   
    452,668 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - יעקב לוקסנבורג
  CEO - משה פרי
  Financial Vice CEO - רון ששון
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  הרכבת 8 , פתח תקוה
  Phone : 03-9057701
  Fax : 03-9314422
  EYAL.PALTI@SCAILEX.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
401,859
439,335
487,471
סך מאזן
360,151
395,187
430,530
נכסים שוטפים
41,708
44,148
56,941
נכסים בלתי שוטפים
157,266
153,736
205,209
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
119,825
159,778
141,051
התחייבויות שוטפות
124,768
125,821
141,211
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
1,068,440
828,168
846,186
סה"כ הכנסות
160,345
127,339
110,997
רווח גולמי
91,852
76,605
64,540
רווח תפעולי
54,544
49,937
61,738
רווח לפני מס
41,737
38,207
47,334
רווח נקי
41,737
38,207
47,334
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.21
0.20
0.22
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
-115,360
-163,239
-14,025
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
2.21
שוק להון
---
---
8.90
מכפיל
39.1 %
---
42.1 %
הון למאזן
45.5 %
---
28.3 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark