סאני תקשורת סלולרית בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת ביבוא,מכירה ושירות לטלפונים סלולארים "סמסונג".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   2009   
   520031808   
    373,885 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יעקב לוקסנבורג
  מנכ"ל - משה פרי
  סמנכ"ל כספים - רון ששון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הרכבת 8 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9057701
  פקס : 03-9314422
  EYAL.PALTI@SCAILEX.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
401,859
439,335
487,471
סך מאזן
360,151
395,187
430,530
נכסים שוטפים
41,708
44,148
56,941
נכסים בלתי שוטפים
157,266
153,736
205,209
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
119,825
159,778
141,051
התחייבויות שוטפות
124,768
125,821
141,211
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,068,440
828,168
846,186
סה"כ הכנסות
160,345
127,339
110,997
רווח גולמי
91,852
76,605
64,540
רווח תפעולי
54,544
49,937
61,738
רווח לפני מס
41,737
38,207
47,334
רווח נקי
41,737
38,207
47,334
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.21
0.20
0.22
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-115,360
-163,239
-14,025
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.82
שוק להון
---
---
7.35
מכפיל
39.1 %
---
42.1 %
הון למאזן
45.5 %
---
28.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).