מג'יק תעשיות תכנה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.magicsoftware.com
החברה עוסקת ביצור ושווק כלי תוכנה המשמשים לפיתוח ישומי מחשב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   2026   
   520036740   
    1,477,558 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גיא ברנשטיין
  מנכ"ל - גיא ברנשטיין
  סמנכ"ל כספים - אסף ברנשטיין
  
    
  פרטי קשר :
  הפלדה 5, אזור תעשיה חדש , אור יהודה
  טלפון : 03-5389292
  פקס : 03-5389393
  ABIRK@MAGICSOFTWARE.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
1,187,271
1,357,998
סך מאזן
629,434
791,817
נכסים שוטפים
540,485
535,368
נכסים בלתי שוטפים
740,423
930,887
הון עצמי
11,379
16,540
מזה: זכויות מיעוט
205,142
198,505
התחייבויות שוטפות
152,122
126,529
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
894,451
1,065,838
סה"כ הכנסות
287,168
332,890
רווח גולמי
89,989
118,804
רווח תפעולי
84,057
119,363
רווח לפני מס
62,108
92,860
רווח נקי
70,678
111,199
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.21
1.46
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
91,768
90,139
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.62
שוק להון
---
13.29
מכפיל
61.4 %
67.3 %
הון למאזן
9.6 %
13.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).