מג'יק תעשיות תכנה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.magicsoftware.com
החברה עוסקת ביצור ושווק כלי תוכנה המשמשים לפיתוח ישומי מחשב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   2026   
   520036740   
    1,321,582 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גיא ברנשטיין
  מנכ"ל - גיא ברנשטיין
  סמנכ"ל כספים - אסף ברנשטיין
  
    
  פרטי קשר :
  הפלדה 5, אזור תעשיה חדש , אור יהודה
  טלפון : 03-5389292
  פקס : 03-5389393
  ABIRK@MAGICSOFTWARE.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
1,187,271
1,180,747
1,334,896
סך מאזן
629,434
614,491
773,842
נכסים שוטפים
557,837
566,257
561,054
נכסים בלתי שוטפים
740,423
724,751
897,527
הון עצמי
11,379
903
15,335
מזה: זכויות מיעוט
205,142
177,925
198,063
התחייבויות שוטפות
152,122
175,797
145,501
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
894,451
677,219
769,221
סה"כ הכנסות
287,168
218,075
242,022
רווח גולמי
89,989
69,786
84,357
רווח תפעולי
84,057
65,675
84,941
רווח לפני מס
62,108
48,146
67,223
רווח נקי
70,678
55,193
78,797
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.21
0.92
1.20
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
---
דיבידנד
91,768
62,777
73,545
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.50
שוק להון
---
---
14.02
מכפיל
61.4 %
---
66.1 %
הון למאזן
9.6 %
---
11.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).