טאואר סמיקונדקטור בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.towerjazz.com
החברה עוסקת בפיתוח וייצור מוליכים למחצה לתעשיית האלקטרוניקה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2028   
   520041997   
    5,490,423 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   מוליכים למחצה   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, מדד ת"א-טכנולוגיה, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, ת"א טק - עילית, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי AA-A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אמיר אלשטיין
  מנכ"ל - ראסל אלוואנגר
  סמנכ"ל כספים - אורן שירזי
  
    
  פרטי קשר :
  ת"ד 619 , מגדל העמק
  טלפון : 04-6506611
  פקס : 04-6547788
  NATISO@TOWERSEMI.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
5,802,506
5,477,918
6,313,363
סך מאזן
3,031,309
2,981,825
3,451,845
נכסים שוטפים
2,771,197
2,496,094
2,861,517
נכסים בלתי שוטפים
3,569,991
3,083,594
4,182,968
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,048,327
867,294
878,789
התחייבויות שוטפות
1,184,189
1,527,030
1,251,605
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,809,804
3,633,797
3,519,800
סה"כ הכנסות
1,228,375
934,998
788,198
רווח גולמי
762,192
583,541
416,031
רווח תפעולי
699,530
544,743
373,527
רווח לפני מס
1,033,204
532,173
353,654
רווח נקי
1,045,841
539,986
351,325
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
10.68
5.54
3.48
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
0
דיבידנד
1,232,987
954,065
803,021
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.31
שוק להון
---
---
6.41
מכפיל
61.5 %
---
66.3 %
הון למאזן
33.6 %
---
23.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).