טאואר סמיקונדקטור בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.towerjazz.com
החברה עוסקת בפיתוח וייצור מוליכים למחצה לתעשיית האלקטרוניקה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   2028   
   520041997   
    6,805,509 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   מוליכים למחצה   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, מדד ת"א-טכנולוגיה, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, ת"א טק - עילית, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי AA-A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אמיר אלשטיין
  מנכ"ל - ראסל אלוואנגר
  סמנכ"ל כספים - אורן שירזי
  
    
  פרטי קשר :
  ת"ד 619 , מגדל העמק
  טלפון : 04-6506611
  פקס : 04-6547788
  NATISO@TOWERSEMI.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
5,802,506
6,708,834
סך מאזן
3,031,309
3,702,870
נכסים שוטפים
2,316,639
2,624,271
נכסים בלתי שוטפים
3,569,991
4,633,296
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,048,327
763,546
התחייבויות שוטפות
1,184,189
1,311,991
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,809,804
4,887,519
סה"כ הכנסות
1,228,375
1,097,965
רווח גולמי
762,192
580,726
רווח תפעולי
699,530
522,160
רווח לפני מס
1,033,204
499,904
רווח נקי
1,045,841
491,658
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
10.68
5.06
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
0
דיבידנד
1,232,987
1,172,738
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.47
שוק להון
---
13.84
מכפיל
61.5 %
69.1 %
הון למאזן
33.6 %
12.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).