גילת רשתות לווין בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gilat.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק תחנות לווין זעירות לתקשורת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2030   
   520038936   
    1,753,782 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   ציוד תקשורת   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דב בהרב
  מנכ"ל - יונה עובדיה
  סמנכ"ל כספים - עדי ספדיה
  
    
  פרטי קשר :
  יגיע כפיים 21 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9252003
  פקס : 03-9252945
  YAELSH@GILAT.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
1,341,105
1,355,115
1,419,390
סך מאזן
853,697
866,938
904,033
נכסים שוטפים
487,409
488,177
515,356
נכסים בלתי שוטפים
756,922
757,006
847,082
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
509,334
525,394
514,646
התחייבויות שוטפות
74,849
72,715
57,662
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
980,315
706,167
713,293
סה"כ הכנסות
286,010
202,067
246,719
רווח גולמי
37,655
18,414
49,962
רווח תפעולי
22,723
7,231
38,479
רווח לפני מס
23,579
11,992
47,564
רווח נקי
23,579
11,992
47,564
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.42
0.21
0.87
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
---
דיבידנד
72,114
147,364
101,650
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.07
שוק להון
---
---
29.65
מכפיל
56.4 %
---
59.7 %
הון למאזן
3.0 %
---
7.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).