אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת ב"דור אלון","רבוע נדל"ן" ו"נעמן".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   2063   
   520042847   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   תל בונד-מאגר, תל בונד-תשואות שקלי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מרדכי בן משה
  מנכ"ל - ישראל יניב
  סמנכ"ל כספים - גד הורן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עזריאלי, מנחם בגין 132 , תל אביב
  טלפון : 03-9284201
  פקס : 03-9284218
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
7,945,981
8,893,056
סך מאזן
1,861,791
2,237,000
נכסים שוטפים
6,084,190
6,656,056
נכסים בלתי שוטפים
1,791,169
1,945,419
הון עצמי
1,020,857
1,081,736
מזה: זכויות מיעוט
1,790,764
2,178,748
התחייבויות שוטפות
4,364,048
4,768,889
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,225,822
4,817,324
סה"כ הכנסות
1,237,580
1,258,995
רווח גולמי
408,934
434,527
רווח תפעולי
313,324
261,666
רווח לפני מס
246,245
179,389
רווח נקי
130,884
95,438
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
138,866
351,798
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
9.7 %
9.7 %
הון למאזן
18.4 %
11.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).