אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת ב"דור אלון","רבוע נדל"ן" ו"נעמן".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   2063   
   520042847   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   תל בונד-מאגר, תל בונד-תשואות שקלי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מרדכי בן משה
  מנכ"ל - ישראל יניב
  סמנכ"ל כספים - יוחאי בניטה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עזריאלי, מנחם בגין 132 , תל אביב
  טלפון : 03-9284201
  פקס : 03-9284218
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
7,945,981
7,579,046
8,649,287
סך מאזן
1,861,791
2,192,775
2,188,255
נכסים שוטפים
6,084,190
5,386,271
6,461,032
נכסים בלתי שוטפים
1,791,169
1,822,718
1,867,838
הון עצמי
1,020,857
1,124,321
1,049,233
מזה: זכויות מיעוט
1,790,764
1,516,461
2,355,909
התחייבויות שוטפות
4,364,048
4,239,867
4,425,540
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,225,822
2,087,337
2,292,348
סה"כ הכנסות
1,237,580
613,348
619,552
רווח גולמי
408,934
202,424
225,733
רווח תפעולי
313,324
124,021
141,657
רווח לפני מס
246,245
98,726
94,999
רווח נקי
130,884
47,347
56,045
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
138,866
190,016
99,141
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
9.7 %
---
9.5 %
הון למאזן
18.4 %
---
18.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).