סלקום ישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cellcom.co.il
החברה מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת ע"י "נטוויז'ן" שירותי אינטרנט וטלפוניה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   2066   
   511930125   
    1,577,405 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עמי אראל
  מנכ"ל - ניר שטרן
  סמנכ"ל כספים - שלומי פרולינג
  
    
  פרטי קשר :
  הגביש 10 , נתניה
  טלפון : 052-9989595
  פקס : 09-8607986
  LIATME@CELLCOM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
6,087,000
6,749,000
סך מאזן
2,334,000
2,947,000
נכסים שוטפים
1,598,000
1,652,000
נכסים בלתי שוטפים
1,441,000
1,677,000
הון עצמי
4,000
2,000
מזה: זכויות מיעוט
1,642,000
1,678,000
התחייבויות שוטפות
3,004,000
3,394,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,871,000
3,688,000
סה"כ הכנסות
1,191,000
1,027,000
רווח גולמי
297,000
74,000
רווח תפעולי
153,000
-70,000
רווח לפני מס
113,000
-64,000
רווח נקי
112,000
-62,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.10
0.58
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
774,000
770,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.94
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
23.6 %
24.8 %
הון למאזן
8.1 %
-4.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).