תפרון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tefron.com
החברה עוסקת בעיצוב,ייצור ושיווק מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ספורט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   2076   
   520043407   
    59,539 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ארנון טיברג
  מנכ"ל - בן ליברמן
  סמנכ"ל כספים - גרגורי דודסון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 1365, א.ת. תרדיון , ד.נ. משגב
  טלפון : 04-9900881
  פקס : 04-9900054
  PELIEZER@TEFRON.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
256,943
293,543
סך מאזן
165,938
210,274
נכסים שוטפים
91,006
83,269
נכסים בלתי שוטפים
82,730
91,950
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
132,353
171,460
התחייבויות שוטפות
41,861
30,134
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
421,237
530,316
סה"כ הכנסות
77,647
106,027
רווח גולמי
-1,044
6,953
רווח תפעולי
-10,810
5,154
רווח לפני מס
-11,091
4,730
רווח נקי
-11,091
4,730
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.94
0.41
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
12,481
-12,556
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.65
שוק להון
---
12.59
מכפיל
32.2 %
31.3 %
הון למאזן
-11.8 %
5.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).