תפרון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tefron.com
החברה עוסקת בעיצוב,ייצור ושיווק מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ספורט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2076   
   520043407   
    46,779 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ארנון טיברג
  מנכ"ל - בן ליברמן
  סמנכ"ל כספים - אליעזר פרנפס
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 1365, א.ת. תרדיון , ד.נ. משגב
  טלפון : 04-9900881
  פקס : 04-9900054
  PELIEZER@TEFRON.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
256,943
239,612
284,204
סך מאזן
165,938
146,210
200,283
נכסים שוטפים
91,006
93,402
83,921
נכסים בלתי שוטפים
82,730
87,449
89,979
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
132,353
112,459
164,463
התחייבויות שוטפות
41,861
39,705
29,763
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
421,237
336,783
376,628
סה"כ הכנסות
77,647
59,315
72,721
רווח גולמי
-1,044
-469
3,087
רווח תפעולי
-10,810
-8,208
4,407
רווח לפני מס
-11,091
-8,784
3,431
רווח נקי
-11,091
-8,784
3,431
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.94
-0.74
0.29
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
12,481
9,158
-9,281
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.52
שוק להון
---
---
41.62
מכפיל
32.2 %
---
31.7 %
הון למאזן
-11.8 %
---
1.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).