תפרון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tefron.com
החברה עוסקת בעיצוב,ייצור ושיווק מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ספורט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   2076   
   520043407   
    48,096 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ארנון טיברג
  מנכ"ל - בן ליברמן
  סמנכ"ל כספים - אליעזר פרנפס
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 1365, א.ת. תרדיון , ד.נ. משגב
  טלפון : 04-9900881
  פקס : 04-9900054
  PELIEZER@TEFRON.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
256,943
263,091
276,210
סך מאזן
165,938
166,815
188,603
נכסים שוטפים
91,006
96,276
87,608
נכסים בלתי שוטפים
82,730
92,927
93,922
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
132,353
130,229
148,040
התחייבויות שוטפות
41,861
39,935
34,248
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
421,237
227,974
272,743
סה"כ הכנסות
77,647
41,784
51,684
רווח גולמי
-1,044
3,339
3,632
רווח תפעולי
-10,810
-2,108
7,672
רווח לפני מס
-11,091
-2,147
6,826
רווח נקי
-11,091
-2,147
6,826
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.94
-0.17
0.58
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
12,481
8,093
-11,998
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.51
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
32.2 %
---
34.0 %
הון למאזן
-11.8 %
---
-2.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).