חברת פרטנר תקשורת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.partner.co.il
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   2095   
   520044314   
    2,574,304 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אדם צזנוף
  מנכ"ל - איציק בנבנישתי
  מנהל כספים - תמיר אמר
  
    
  פרטי קשר :
  ת.ד. 435 , ראש העין
  טלפון : 054-7814190
  פקס : 054-7814193
  EXECUTIVEOFFICES@PARTNER.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018מרץ 2018מרץ 2019 
מאזן
3,972,880
4,378,444
4,804,450
סך מאזן
1,255,580
1,672,664
1,414,140
נכסים שוטפים
1,214,352
2,705,780
1,385,132
נכסים בלתי שוטפים
1,405,500
1,447,768
1,388,758
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,150,636
1,479,394
1,298,108
התחייבויות שוטפות
1,416,744
1,451,282
2,117,584
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,260,760
766,052
794,094
סה"כ הכנסות
562,200
130,018
119,658
רווח גולמי
119,936
21,084
10,878
רווח תפעולי
63,716
7,028
-3,626
רווח לפני מס
56,220
3,514
3,626
רווח נקי
56,220
3,514
3,626
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.34
0.01
0.01
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
0
0
דיבידנד
0
154,616
213,934
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.85
שוק להון
---
---
45.70
מכפיל
35.4 %
---
28.9 %
הון למאזן
4.0 %
---
4.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).