חברת פרטנר תקשורת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.partner.co.il
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2095   
   520044314   
    2,653,638 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אדם צזנוף
  מנכ"ל - איציק בנבנישתי
  מנהל כספים - תמיר אמר
  
    
  פרטי קשר :
  ת.ד. 435 , ראש העין
  טלפון : 054-7814190
  פקס : 054-7814193
  EXECUTIVEOFFICES@PARTNER.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
4,718,587
4,802,969
4,178,304
סך מאזן
2,007,393
2,170,335
1,508,832
נכסים שוטפים
2,711,194
2,632,634
2,669,472
נכסים בלתי שוטפים
1,435,338
1,482,180
1,400,022
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,809,774
1,570,405
1,371,006
התחייבויות שוטפות
1,473,475
1,750,384
1,407,276
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,269,381
2,435,010
2,444,598
סה"כ הכנסות
641,395
518,763
438,867
רווח גולמי
315,497
314,081
101,556
רווח תפעולי
135,213
222,327
61,659
רווח לפני מס
114,411
162,334
36,270
רווח נקי
114,411
162,334
36,270
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.69
1.02
0.22
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
0
---
דיבידנד
970,760
---
507,780
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.90
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
30.4 %
---
33.5 %
הון למאזן
9.0 %
---
-0.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).