חברת פרטנר תקשורת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.partner.co.il
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   2095   
   520044314   
    3,122,262 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אדם צזנוף
  מנכ"ל - איציק בנבנישתי
  מנהל כספים - תמיר אמר
  
    
  פרטי קשר :
  ת.ד. 435 , ראש העין
  טלפון : 054-7814190
  פקס : 054-7814193
  EXECUTIVEOFFICES@PARTNER.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
4,718,587
4,590,248
4,226,700
סך מאזן
2,007,393
1,947,272
1,551,250
נכסים שוטפים
2,711,194
2,642,976
2,675,450
נכסים בלתי שוטפים
1,435,338
1,398,400
1,438,100
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,809,774
1,650,112
1,357,800
התחייבויות שוטפות
1,473,475
1,541,736
1,430,800
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,269,381
1,608,160
1,624,250
סה"כ הכנסות
641,395
318,136
273,750
רווח גולמי
315,497
192,280
54,750
רווח תפעולי
135,213
115,368
21,900
רווח לפני מס
114,411
83,904
10,950
רווח נקי
114,411
83,904
10,950
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.69
0.52
0.07
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
---
דיבידנד
970,760
464,968
317,550
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.17
שוק להון
---
---
75.31
מכפיל
30.4 %
---
34.0 %
הון למאזן
9.0 %
---
2.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).