אודיוקודס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.audiocodes.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מוצרים להעברת קול ונתונים ברשתות תקשורת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   2134   
   520044132   
    1,638,178 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   ציוד תקשורת   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שבתאי אדלרסברג
  מנכ"ל - שבתאי אדלרסברג
  סמנכ"ל כספים - נירן ברוך
  
    
  פרטי קשר :
  הירדן 1, נמל תעופה , לוד
  טלפון : 03-9764000
  פקס : 03-9764040
  NOTICES@AUDIOCODES.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
592,642
660,296
סך מאזן
268,263
411,797
נכסים שוטפים
324,379
248,500
נכסים בלתי שוטפים
320,285
354,366
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
157,267
193,937
התחייבויות שוטפות
115,091
111,994
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
543,414
660,484
סה"כ הכנסות
339,229
414,551
רווח גולמי
33,457
61,314
רווח תפעולי
33,422
62,168
רווח לפני מס
13,972
50,572
רווח נקי
13,972
50,572
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.45
1.76
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
דיבידנד
61,591
95,874
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
4.62
שוק להון
---
32.39
מכפיל
54.0 %
53.7 %
הון למאזן
3.8 %
15.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).