סיירן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cyren.com
החברה עוסקת בפיתוח וייצור טכנולוגיה לאבטחת אינטרנט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (08/04/2019)   
   2155   
   520044181   
    424,771 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
    
  פרטי קשר :
  המנופים 10 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-8636888
  פקס : 09-8636863
  MIKE.MYSHRALL@CYREN.COM
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
220,331
224,981
סך מאזן
97,804
85,807
נכסים שוטפים
122,528
106,185
נכסים בלתי שוטפים
160,924
119,411
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
48,150
57,105
התחייבויות שוטפות
11,257
48,465
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
106,780
134,553
סה"כ הכנסות
63,151
80,057
רווח גולמי
-50,088
-72,340
רווח תפעולי
-56,772
-73,337
רווח לפני מס
-56,627
-72,764
רווח נקי
-56,627
-72,764
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.39
-0.37
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-24,127
-42,941
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
73.0 %
53.1 %
הון למאזן
-39.6 %
-51.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).