סיירן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cyren.com
החברה עוסקת בפיתוח וייצור טכנולוגיה לאבטחת אינטרנט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2155   
   520044181   
    535,242 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-SME60, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ליאור סמואלסון
  מנכ"ל - ליאור סמואלסון
  סמנכ"ל כספים - מייק מישרל
  
    
  פרטי קשר :
  המנופים 10 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-8636888
  פקס : 09-8636863
  MIKE.MYSHRALL@CYREN.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
220,331
174,079
207,497
סך מאזן
97,804
49,766
70,338
נכסים שוטפים
122,528
124,312
137,158
נכסים בלתי שוטפים
160,924
89,040
134,511
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
48,150
51,746
62,704
התחייבויות שוטפות
11,257
33,293
10,283
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
106,780
82,145
95,709
סה"כ הכנסות
63,151
49,949
56,958
רווח גולמי
-50,088
-32,266
-50,542
רווח תפעולי
-56,772
-31,602
-50,934
רווח לפני מס
-56,627
-31,080
-50,205
רווח נקי
-56,627
-31,080
-50,205
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.39
---
-0.94
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
---
דיבידנד
-24,127
-14,190
-21,381
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.98
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
73.0 %
---
64.8 %
הון למאזן
-39.6 %
---
-67.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).