אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.igld.com
החברה שולטת ב"בי. קומיוניקיישנס" השולטת בחברת התקשורת "בזק" ועוסקת במתן שירותי תוכן לאינטרנט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   2156   
   520044264   
    47,885 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - משה לוסקי
  מנכ"ל - דורון תורג'מן
  סמנכ"ל כספים - איציק תדמור
  
    
  פרטי קשר :
  דב פרידמן 2 , רמת גן
  טלפון : 03-9240000
  פקס : 03-7530075
  DORON@IGLD.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
20,834,000
19,502,000
סך מאזן
5,530,000
5,162,000
נכסים שוטפים
7,498,000
6,911,000
נכסים בלתי שוטפים
2,456,000
53,000
הון עצמי
2,279,000
543,000
מזה: זכויות מיעוט
4,224,000
7,647,000
התחייבויות שוטפות
14,154,000
11,802,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
9,789,000
9,321,000
סה"כ הכנסות
5,664,000
4,962,000
רווח גולמי
1,625,000
-1,408,000
רווח תפעולי
1,043,000
-1,981,000
רווח לפני מס
687,000
-2,021,000
רווח נקי
-8,000
-754,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.41
-31.30
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
0
0
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
0.8 %
---
הון למאזן
-4.3 %
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).