יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.unitronics.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מוצרי אוטומציה תעשייתית, וביצוע פרוייקטים למיכון מערכות לוגיסטיות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   2170   
   520044199   
    358,523 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   אלקטרוניקה ואופטיקה   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עמית בן-צבי
  מנכ"ל - חיים שני
  סמנכ"ל כספים - איתן אלון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 300 , נתב"ג
  טלפון : 03-9778888
  פקס : 03-9778877
  RIKI@UNITRONICS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
233,474
217,555
201,240
סך מאזן
144,354
126,836
115,441
נכסים שוטפים
89,120
90,719
85,799
נכסים בלתי שוטפים
94,364
92,818
88,758
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
72,952
57,101
57,993
התחייבויות שוטפות
66,158
67,636
54,489
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
185,002
87,514
95,676
סה"כ הכנסות
55,380
25,230
33,735
רווח גולמי
8,880
3,447
6,141
רווח תפעולי
3,209
689
4,799
רווח לפני מס
1,036
-994
2,507
רווח נקי
1,036
-994
2,507
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.08
-0.07
0.18
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
8,942
832
2,159
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
4.04
שוק להון
---
---
79.02
מכפיל
40.4 %
---
44.1 %
הון למאזן
1.1 %
---
5.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).