יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.unitronics.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של בקרים לוגיים מתוכנתים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   2170   
   520044199   
    164,890 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   אלקטרוניקה ואופטיקה   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עמית בן-צבי, חיים שני
  מנכ"ל - עמית הררי
  סמנכ"ל כספים - איתן אלון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הערבה 3, ת"ד 300 , קרית שדה התעופה
  טלפון : 03-9778888
  פקס : 03-9778877
  RIKI@UNITRONICS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
233,474
208,958
סך מאזן
144,354
126,656
נכסים שוטפים
89,120
20,835
נכסים בלתי שוטפים
94,364
96,464
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
72,952
60,127
התחייבויות שוטפות
66,158
52,367
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
185,002
202,049
סה"כ הכנסות
55,380
73,563
רווח גולמי
8,880
15,636
רווח תפעולי
3,209
13,322
רווח לפני מס
1,036
10,215
רווח נקי
1,036
10,215
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.08
0.74
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
8,942
5,682
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.71
שוק להון
---
16.14
מכפיל
40.4 %
46.2 %
הון למאזן
1.1 %
10.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).