יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.unitronics.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מוצרי אוטומציה תעשייתית, וביצוע פרוייקטים למיכון מערכות לוגיסטיות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2170   
   520044199   
    343,945 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   אלקטרוניקה ואופטיקה   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עמית בן-צבי
  מנכ"ל - חיים שני
  סמנכ"ל כספים - איתן אלון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 300 , נתב"ג
  טלפון : 03-9778888
  פקס : 03-9778877
  RIKI@UNITRONICS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
233,474
218,824
202,356
סך מאזן
144,354
128,600
118,442
נכסים שוטפים
89,120
90,224
83,914
נכסים בלתי שוטפים
94,364
93,269
90,567
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
72,952
59,712
58,775
התחייבויות שוטפות
66,158
65,843
53,014
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
185,002
132,800
145,009
סה"כ הכנסות
55,380
38,898
51,108
רווח גולמי
8,880
5,717
9,546
רווח תפעולי
3,209
1,874
7,562
רווח לפני מס
1,036
-558
4,220
רווח נקי
1,036
-558
4,220
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.08
-0.04
0.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
8,942
2,127
2,067
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.80
שוק להון
---
---
59.16
מכפיל
40.4 %
---
44.8 %
הון למאזן
1.1 %
---
6.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).