קמטק בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.camtek.co.il
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מערכות לשיפור וייעול תעשיית המוליכים למחצה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2174   
   511235434   
    937,364 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   מוליכים למחצה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מוטי בן ארי
  מנכ"ל - רפי עמית
  סמנכ"ל כספים - משה איזנברג
  
    
  פרטי קשר :
  האריג 7 , מגדל העמק
  טלפון : 04-6048100
  פקס : 04-6048300
  MOSHEE@CAMTEK.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
391,896
426,081
469,867
סך מאזן
317,050
344,804
393,163
נכסים שוטפים
74,846
81,276
76,703
נכסים בלתי שוטפים
292,272
300,625
343,843
הון עצמי
0
-6,698
-6,884
מזה: זכויות מיעוט
96,719
122,541
122,857
התחייבויות שוטפות
2,905
2,915
3,166
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
324,112
238,705
326,430
סה"כ הכנסות
157,814
117,142
159,875
רווח גולמי
-10,529
-23,715
50,165
רווח תפעולי
-11,049
-24,417
51,946
רווח לפני מס
5,852
39,175
46,999
רווח נקי
5,852
39,175
46,999
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.35
1.09
1.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
0
---
---
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.67
שוק להון
---
---
68.54
מכפיל
74.6 %
---
74.6 %
הון למאזן
2.0 %
---
4.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).