נובה מכשירי מדידה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.novami.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מערכות מדידה אופטיות לשימוש בתעשיית המוליכים למחצה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   2177   
   511812463   
    2,858,753 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   מוליכים למחצה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מיכה ברונשטיין
  מנכ"ל - איתן אופנהיים
  סמנכ"ל כספים - דרור דוד
  
    
  פרטי קשר :
  ת"ד 266 , רחובות
  טלפון : 073-2295600
  פקס : 08-9407776
  INFO@NOVAMI.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
982,149
1,249,696
סך מאזן
805,280
1,057,333
נכסים שוטפים
176,869
139,665
נכסים בלתי שוטפים
786,094
1,052,214
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
180,721
180,196
התחייבויות שוטפות
15,335
17,286
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
769,646
941,250
סה"כ הכנסות
454,825
544,337
רווח גולמי
200,458
226,537
רווח תפעולי
208,349
237,721
רווח לפני מס
161,073
203,798
רווח נקי
161,073
203,798
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
5.82
7.27
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
214,299
135,337
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.72
שוק להון
---
14.03
מכפיל
80.0 %
84.2 %
הון למאזן
22.1 %
22.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).