נובה מכשירי מדידה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.novami.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מערכות מדידה אופטיות לשימוש בתעשיית המוליכים למחצה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2177   
   511812463   
    2,438,427 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   מוליכים למחצה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מיכה ברונשטיין
  מנכ"ל - איתן אופנהיים
  סמנכ"ל כספים - דרור דוד
  
    
  פרטי קשר :
  ת"ד 266 , רחובות
  טלפון : 073-2295600
  פקס : 08-9407776
  INFO@NOVAMI.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
982,149
960,435
1,146,270
סך מאזן
805,280
793,527
963,730
נכסים שוטפים
176,869
166,908
182,540
נכסים בלתי שוטפים
786,094
767,356
976,613
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
180,721
176,877
151,819
התחייבויות שוטפות
15,335
16,202
17,838
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
769,646
580,923
682,101
סה"כ הכנסות
454,825
349,840
397,244
רווח גולמי
200,458
160,527
164,622
רווח תפעולי
208,349
166,054
171,173
רווח לפני מס
161,073
134,871
142,262
רווח נקי
161,073
134,871
142,262
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
5.82
4.87
5.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
0
דיבידנד
214,299
185,403
84,201
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.50
שוק להון
---
---
14.47
מכפיל
80.0 %
---
85.2 %
הון למאזן
22.1 %
---
19.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).