קומפיוגן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cgen.com
החברה עוסקת במחקר,וגילוי תרופות ומוצרים דיאגנוסטיים ובשיתופי פעולה לפיתוחם למוצרים סופיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2188   
   511779639   
    707,108 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - Mr. Paul Sekhri
  מנכ"ל - ד"ר ענת כהן-דייג
  סמנכ"ל כספים - ארי קרשין
  
    
  פרטי קשר :
  הרוקמים 26, בנין D , חולון
  טלפון : 03-7658585
  פקס : 03-7658555
  DONNAG@CGEN.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
134,332
166,181
185,057
סך מאזן
108,098
138,926
161,365
נכסים שוטפים
26,235
27,255
23,691
נכסים בלתי שוטפים
101,573
134,095
138,432
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
21,475
20,659
35,030
התחייבויות שוטפות
11,285
11,427
11,596
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
64,561
סה"כ הכנסות
0
0
60,810
רווח גולמי
-129,683
-98,879
-49,149
רווח תפעולי
-128,508
-97,951
-47,876
רווח לפני מס
-128,508
-97,951
-47,876
רווח נקי
-128,508
-97,951
-47,876
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
-1.91
-0.91
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
---
דיבידנד
---
---
---
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
5.11
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
75.6 %
---
74.8 %
הון למאזן
-74.3 %
---
-57.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).