קומפיוגן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cgen.com
החברה עוסקת במחקר,וגילוי תרופות ומוצרים דיאגנוסטיים ובשיתופי פעולה לפיתוחם למוצרים סופיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   2188   
   511779639   
    711,015 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - Mr. Paul Sekhri
  מנכ"ל - ד"ר ענת כהן-דייג
  סמנכ"ל כספים - ארי קרשין
  
    
  פרטי קשר :
  הרוקמים 26, בנין D , חולון
  טלפון : 03-7658585
  פקס : 03-7658555
  DONNAG@CGEN.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
134,332
199,319
סך מאזן
108,098
174,574
נכסים שוטפים
26,235
21,836
נכסים בלתי שוטפים
101,573
139,587
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
21,475
37,439
התחייבויות שוטפות
11,285
22,293
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
66,714
סה"כ הכנסות
0
62,839
רווח גולמי
-129,683
-87,055
רווח תפעולי
-128,508
-84,701
רווח לפני מס
-128,508
-84,701
רווח נקי
-128,508
-84,701
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
-1.54
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
---
---
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
5.09
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
75.6 %
70.0 %
הון למאזן
-74.3 %
-70.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).