פריון נטוורק בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.perion.com
חברת אינטרנט המספקת פתרונות טכנולוגיים וכלים שיווקיים למפתחי אפליקציות ומפרסמים בדסקטופ,מובייל ורשתות חברתיות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   2240   
   512849498   
    272,543 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-מעלה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אייל קפלן
  מנכ"ל - דורון גרסטל
  סמנכ"ל כספים - מעוז סיגרון
  
    
  פרטי קשר :
  הרוקמים 26 , חולון
  טלפון : 073-3981000
  פקס : 03-6445502
  INVESTORS@PERION.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
950,052
961,160
סך מאזן
396,157
389,391
נכסים שוטפים
553,895
555,225
נכסים בלתי שוטפים
479,597
557,631
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
282,110
289,023
התחייבויות שוטפות
188,345
114,505
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
949,909
947,663
סה"כ הכנסות
410,638
377,562
רווח גולמי
-262,306
55,062
רווח תפעולי
-282,838
40,842
רווח לפני מס
-252,238
30,438
רווח נקי
-252,238
30,438
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-3.26
1.16
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
124,857
122,938
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.49
שוק להון
---
8.95
מכפיל
50.5 %
58.0 %
הון למאזן
-39.4 %
5.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).