אורמת טכנולוגיות, אינק
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ormat.com
החברה עוסקת בפיתוח וייצור טורבינות כח להספקת אנרגיה חשמלית, ובפיתוח פרויקטי אנרגיה חילופית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   2250   
     
    10,089,256 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - Todd C. Freeland
  מנכ"ל - יצחק אנג'ל
  סמנכ"ל כספים - דורון בלשר
  
    
  פרטי קשר :
  שידלובסקי 1, א.ת.חדש , יבנה
  טלפון : 08-9433777
  פקס : 08-9439901
  ORMAT@ORMAT.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
8,967,957
11,698,820
סך מאזן
1,115,147
1,773,044
נכסים שוטפים
7,486,852
9,164,497
נכסים בלתי שוטפים
4,578,031
5,416,220
הון עצמי
292,344
469,471
מזה: זכויות מיעוט
982,357
1,356,566
התחייבויות שוטפות
3,385,324
4,893,790
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,401,979
2,695,813
סה"כ הכנסות
930,723
1,013,590
רווח גולמי
710,797
693,792
רווח תפעולי
591,921
542,875
רווח לפני מס
590,028
412,696
רווח נקי
640,976
458,215
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
10.75
7.27
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
דיבידנד
---
---
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.04
שוק להון
---
22.02
מכפיל
47.8 %
42.3 %
הון למאזן
15.2 %
9.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).