אורמת טכנולוגיות, אינק
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ormat.com
החברה עוסקת בפיתוח וייצור טורבינות כח להספקת אנרגיה חשמלית, ובפיתוח פרויקטי אנרגיה חילופית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   2250   
     
    10,139,956 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - Todd C. Freeland
  מנכ"ל - יצחק אנג'ל
  סמנכ"ל כספים - דורון בלשר
  
    
  פרטי קשר :
  שידלובסקי 1, א.ת.חדש , יבנה
  טלפון : 08-9433777
  פקס : 08-9439901
  ORMAT@ORMAT.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
8,967,957
8,835,691
11,097,108
סך מאזן
1,115,147
1,172,493
1,529,774
נכסים שוטפים
7,852,810
7,663,199
9,567,334
נכסים בלתי שוטפים
4,578,031
4,437,523
5,185,507
הון עצמי
292,344
273,363
449,752
מזה: זכויות מיעוט
982,357
682,706
1,437,616
התחייבויות שוטפות
3,385,324
3,692,590
4,443,075
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,401,979
1,857,831
1,917,965
סה"כ הכנסות
930,723
720,255
651,504
רווח גולמי
710,797
552,705
424,823
רווח תפעולי
591,921
461,258
322,397
רווח לפני מס
590,028
355,571
315,629
רווח נקי
640,976
395,195
342,019
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
10.75
6.32
5.73
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
-58,624
0
דיבידנד
---
587,695
374,147
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.14
שוק להון
---
---
17.25
מכפיל
47.8 %
---
42.7 %
הון למאזן
15.2 %
---
13.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).