אלוט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.allot.com
החברה עוסקת באספקת פתרונות לספקי תקשורת בפס-רחב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   2252   
   512394776   
    854,864 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יגאל יעקובי
  מנכ"ל - ארז ענתבי
  סמנכ"ל כספים - אלברטו ססה
  
    
  פרטי קשר :
  הנגר 22, א.ת. נווה נאמן , הוד השרון
  טלפון : 09-7619200
  פקס : 09-7443626
  LEGAL@ALLOT.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018מרץ 2018מרץ 2019 
מאזן
711,535
646,537
724,493
סך מאזן
542,407
489,300
538,961
נכסים שוטפים
169,128
157,238
25,002
נכסים בלתי שוטפים
509,364
493,281
488,382
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
160,115
116,247
181,061
התחייבויות שוטפות
42,056
37,009
55,050
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
359,197
76,366
91,890
סה"כ הכנסות
249,197
52,035
65,446
רווח גולמי
-38,211
-12,243
-11,991
רווח תפעולי
-29,935
-11,435
-10,062
רווח לפני מס
-39,035
-12,953
-12,085
רווח נקי
-39,035
-12,953
-12,085
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.16
-0.39
-0.36
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
3,860
-3,788
-8,996
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.75
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
71.6 %
---
67.4 %
הון למאזן
-7.8 %
---
-7.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).