אלוט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.allot.com
החברה עוסקת באספקת פתרונות לספקי תקשורת בפס-רחב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   2252   
   512394776   
    791,678 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-SME60, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יגאל יעקובי
  מנכ"ל - ארז ענתבי
  סמנכ"ל כספים - אלברטו ססה
  
    
  פרטי קשר :
  הנגר 22, א.ת. נווה נאמן , הוד השרון
  טלפון : 09-7619200
  פקס : 09-7443626
  LEGAL@ALLOT.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
639,748
658,981
694,295
סך מאזן
496,786
515,643
532,730
נכסים שוטפים
142,962
143,337
161,565
נכסים בלתי שוטפים
496,228
516,871
497,153
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
109,224
108,803
159,236
התחייבויות שוטפות
34,296
33,307
37,906
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
284,266
207,484
250,089
סה"כ הכנסות
185,353
134,010
173,730
רווח גולמי
-60,333
-46,371
-31,852
רווח תפעולי
-57,233
-44,409
-26,024
רווח לפני מס
-62,656
-48,460
-31,189
רווח נקי
-62,656
-48,460
-31,189
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.87
-1.45
-0.94
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
0
דיבידנד
-794
-4,655
990
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.59
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
77.6 %
---
71.6 %
הון למאזן
-11.4 %
---
-9.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).