סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.sodastream.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק מערכות ביתיות להכנת משקאות מוגזים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   2263   
   513951251   
    11,970,997 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יובל כהן
  מנכ"ל - דניאל בירנבאום
  סמנכ"ל כספים - דניאל ארדרייך
  
    
  פרטי קשר :
  גלבוע 280, קרית שדה תעופה , לוד
  טלפון : 03-9762323
  פקס : 03-9736673
  INFO@SODASTREAM.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
2,138,671
1,880,967
2,508,484
סך מאזן
1,373,840
1,129,152
1,662,772
נכסים שוטפים
764,831
751,814
845,713
נכסים בלתי שוטפים
1,737,577
1,534,611
2,029,864
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
377,359
320,454
448,486
התחייבויות שוטפות
23,735
25,902
30,134
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,883,867
859,768
1,150,225
סה"כ הכנסות
1,004,941
454,955
660,267
רווח גולמי
282,127
114,197
193,833
רווח תפעולי
286,821
115,623
188,015
רווח לפני מס
257,907
101,748
163,075
רווח נקי
257,907
101,748
163,075
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
11.82
4.68
7.26
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
---
דיבידנד
328,727
153,967
163,341
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
5.90
שוק להון
---
---
37.50
מכפיל
81.2 %
---
80.9 %
הון למאזן
16.1 %
---
17.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).