סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.sunflower-sit.com
החברה עוסקת ביצור חשמל בטכנולוגית רוח בפולין ובנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1062   
   520043597   
    192,899 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אהרון (רוני) בירם
  מנכ"ל - אורלי כירם
  סמנכ"ל כספים - רחל סגל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אריאל שרון 4 , גבעתיים
  טלפון : 03-3770011
  פקס : 03-7524457
  ORLY@SUNFLOWER-SIT.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
679,501
672,349
537,309
סך מאזן
78,196
90,434
130,524
נכסים שוטפים
601,305
581,915
406,785
נכסים בלתי שוטפים
289,406
286,888
294,109
הון עצמי
10,293
8,661
2,389
מזה: זכויות מיעוט
111,308
81,146
84,558
התחייבויות שוטפות
278,787
304,315
158,642
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
83,771
19,811
30,820
סה"כ הכנסות
31,924
2,983
14,621
רווח גולמי
38,409
6,935
10,108
רווח תפעולי
33,369
4,307
982
רווח לפני מס
30,535
9,280
7,251
רווח נקי
26,997
9,001
6,725
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.82
0.28
0.21
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-19,940
-324
-4,092
דיבידנד
9,571
-2,878
24,499
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.66
שוק להון
---
---
7.80
מכפיל
41.1 %
---
54.3 %
הון למאזן
9.8 %
---
8.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).