סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.sunflower-sit.com
החברה עוסקת ביצור חשמל בטכנולוגית רוח בפולין ובנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   1062   
   520043597   
    230,596 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אהרון (רוני) בירם
  מנכ"ל - אורלי כירם
  סמנכ"ל כספים - רחל סגל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אריאל שרון 4 , גבעתיים
  טלפון : 03-3770011
  פקס : 03-7524457
  ORLY@SUNFLOWER-SIT.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
679,501
454,432
סך מאזן
78,196
104,465
נכסים שוטפים
565,971
331,954
נכסים בלתי שוטפים
289,406
276,958
הון עצמי
10,293
-16,241
מזה: זכויות מיעוט
111,308
48,440
התחייבויות שוטפות
278,787
129,034
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
35,667
60,008
סה"כ הכנסות
8,077
34,047
רווח גולמי
16,577
25,028
רווח תפעולי
21,196
18,105
רווח לפני מס
30,535
36,439
רווח נקי
26,997
32,593
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.82
0.48
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-19,940
-29,993
דיבידנד
9,571
49,359
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.79
שוק להון
---
6.33
מכפיל
41.1 %
64.5 %
הון למאזן
11.1 %
12.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).