MTF.גליל5-10
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     01150069 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    
מנהל הקרן נאמן הקרן
מגדל קרנות נאמנות בע"מ אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 00
כותרת על :  אג"ח בארץ - מדינה
כותרת ראשית :  אג"ח מדינה צמוד מדד
כותרת משנית :  צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים
מניות : 0 - ללא חשיפה
מט"ח : 0 - ללא חשיפה
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : 
מאפיינים
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
 
מחיר קניה:391.35
מחיר פדיון:390.96
 
 נכון ל- 05/07/2020 ***
 תשואה מיום קודם -0.10% 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.26% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -1.38% 
 תשואה 12 חודשים (%) 0.66% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 2.12 
 ** קוד הפסקת מסחר  
 דמי ניהול (%) 0.150% 
 דמי נאמנות (%) 0.030% 
 סיווג עמלת הפצה לא נגבית עמלת הפצה 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים לא מתחייבת לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן