שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט

30/04/2020 - 01/04/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
72.866.73210.1216מניית דיסקונט
72.866.73210.1216אופציות  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה4
      תאריך19/04/2020
      לסוף תקופה3
שער לסוף תקופה (אגורות)1,137
שינוי שער מתחילת התקופה (%)8.29
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)1,049,399.3
יחס מחזור *0.0011
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מניית דיסקונט