שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט

31/08/2021 - 01/08/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
764759.518820.2523מניית דיסקונט
764759.518820.2523אופציות  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה14
      תאריך29/08/2021
      לסוף תקופה13
שער לסוף תקופה (אגורות)1,657
שינוי שער מתחילת התקופה (%)9.01
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)930,171.5
יחס מחזור *0.0189
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מניית דיסקונט