שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
מדד ת"א-125

30/09/2021 - 01/09/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
78,709.12,622.5423393.11.11413מדד ת"א-125
78,709.12,622.5423393.11.11413אופציות  
0 000013חוזים עתידיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה5
      תאריך30/09/2021
      לסוף תקופה5
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,859.68
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)2.26
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)15,113,805.2
יחס מחזור *0.0339
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-125