שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי ת"א בנקים-5

30/09/2021 - 01/09/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
337,211.216,856.51,174847.81.418135-מדד ת"א בנקים
337,211.216,856.51,174847.81.41813אופציות  
0 000013חוזים עתידיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה4
      תאריך30/09/2021
      לסוף תקופה4
מדד לסוף תקופה (בנקודות)2,867.70
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)3.21
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)3,422,049.1
יחס מחזור *0.6405
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע 5-מדד ת"א בנקים