שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים

31/01/2020 - 01/01/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
8,309.27,994.3290336.30.91922מניית פועלים
8,309.27,994.3290336.30.91922אופציות  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה14
      תאריך30/01/2020
      לסוף תקופה14
שער לסוף תקופה (אגורות)2,975
שינוי שער מתחילת התקופה (%)3.84
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)1,503,664.3
יחס מחזור *0.1211
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מניית פועלים