שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי

30/09/2019 - 01/09/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
295.915.6125.72.14019מניית לאומי
295.915.6125.72.14019אופציות  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה15
      תאריך25/09/2019
      לסוף תקופה13
שער לסוף תקופה (אגורות)2,474
שינוי שער מתחילת התקופה (%)2.74
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)1,692,161.1
יחס מחזור *0.0021
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מניית לאומי