שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט

31/12/2019 - 01/12/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
48.50.112.50.51123מניית דיסקונט
48.50.112.50.51123אופציות  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה5
      תאריך31/12/2019
      לסוף תקופה5
שער לסוף תקופה (אגורות)1,601
שינוי שער מתחילת התקופה (%)0.06
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)1,032,124.5
יחס מחזור *0.0001
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מניית דיסקונט